Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Роза Крстеска Асистент Психијатриска болница - Ск ... Катедра за психијатрија ...
2 Розалинда Исјановска Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
3 Розалинда Попова Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
4 Розана Кацарска Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
5 Рубенс Јовановиќ Доцент Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
6 Сава Пејковска Помлад а Друго ... Катедра за интерна медицин ...
7 Самуел Садикарио Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
8 Сања Трајкова Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
9 Сања Манчевска Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
10 Сања Панчевска Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
11 Саша Јовчевски Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
12 Саша Јовановска-Мишевска Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
13 Саша Ќаева Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
14 Сашко Кедев Вонреден Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
15 Сашко Јовев Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
16 Сашко Богдановски Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
17 Сашо Стојчевски Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
18 Сашо Јовановски Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
19 Сашо Стојчев Редовен Центар за воено здравствен ... Катедра за неврологија ...
20 Сашо Јоксимовски Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...