Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Огнен Петровски Помлад а Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
2 Огнен Ивановски Асистент Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
3 Огнен Костовски Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
4 Олга Кокочева Ивановска Асистент ... Катедра за детска и превен ...
5 Оливер Димитровски Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за орална хирургиј ...
6 Оливер Зајков Вонреден Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...
7 Оливер Јовковски Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
8 Оливер Калпак Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
9 Оливер Каранфилски Вонреден Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
10 Оливер Арсовски Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
11 Оливера Стојчева-Танева Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
12 Оливија Васкова Редовен Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
13 Павлина Џекова Видимлиски Асистент Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
14 Перо Петровски Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за хирургија ...
15 Петар Дејанов Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
16 Петар Јаневски Помлад а Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
17 Петранка Мишевска Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
18 Рената Јанкова Ајановска Друго Друго ... Катедра за судска медицина ...
19 Реџеп Сељмани Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
20 Роберт Шумковски Асистент Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...