Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Наташа Ставрева Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
2 Невена Костовска Редовен Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
3 Невена Ристевска Помлад а Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
4 Невена Лабан Гучева Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за офталмологија ...
5 Нела Костова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
6 Нели Башеска Редовен Институт за радиотерапија ... Катедра за патологија ...
7 Ненад Јоксимовиќ Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
8 Низаметин Сезаир Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
9 Ники Матвеева Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
10 Нико Беќаровски Научен с Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
11 Никола Гиговски Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за стоматолошка пр ...
12 Никола Оровчанец Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
13 Никола Николовски Научен с Клиника за уво, нос и грло ... Катедра за оториноларингол ...
14 Никола Лабачевски Вонреден Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
15 Никола Пановски Редовен Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
16 Никола Јанкуловски Вонреден Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
17 Николина Здравеска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
18 Николина Тановска Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
19 Николче Јовановски Асистент ... Катедра за болести на заби ...
20 Огнен Петровски Помлад а Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...