Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Наташа Јаневска-Наќева Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
2 Наташа Ставрева Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
3 Невена Костовска Редовен Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
4 Невена Лабан Гучева Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за офталмологија ...
5 Невена Ристевска Помлад а Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
6 Нела Костова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
7 Нели Башеска Редовен Институт за радиотерапија ... Катедра за патологија ...
8 Ненад Јоксимовиќ Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
9 Низаметин Сезаир Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
10 Ники Матвеева Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
11 Нико Беќаровски Научен с Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
12 Никола Гиговски Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за стоматолошка пр ...
13 Никола Оровчанец Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
14 Никола Јанкуловски Вонреден Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
15 Никола Лабачевски Вонреден Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
16 Никола Пановски Редовен Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
17 Никола Николовски Научен с Клиника за уво, нос и грло ... Катедра за оториноларингол ...
18 Николина Тановска Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
19 Николина Здравеска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
20 Николче Јовановски Асистент ... Катедра за болести на заби ...