Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Мирослав Гавриловски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
2 Мирче Симеонов Редовен Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
3 Митко Ќаев Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
4 Михаела Несторова Друго ... Катедра за физиологија ...
5 Михаил Кочубовски Вонреден Институт за јавно здравје ... Катедра за хигиена ...
6 Михаил Груневски Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
7 Моме Спасовски Редовен Институт за социјална меди ... Катедра за социјална медиц ...
8 Моника Муратовска Помлад а Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
9 Надица Јанева Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
10 Надица Ристоска-Бојковска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
11 Надица Митреска Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
12 Насер Дурмиши Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
13 Наталија Ангелкова Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
14 Наталија Долненец Доцент Друго ... Катедра за неврологија ...
15 Наташа Алулоска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
16 Наташа Чучкова Никчевска Помлад а Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
17 Наташа Давчева Асистент Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
18 Наташа Толеска Асистент Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
19 Наташа Тошеска Спасова Доцент Друго ... Катедра за ортодонција ...
20 Наташа Симоновска Асистент Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...