Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Марјан Стојовски Вонреден Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
2 Марјан Петков Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
3 Менка Лазаревска Друго Друго ... Катедра за радиологија ...
4 Мери Павлевска Асистент ... Катедра за детска и превен ...
5 Мери Трајковска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
6 Миле Босилковски Вонреден ... Катедра за инфектологија ...
7 Миле Петровски Доцент Клиника за детска хирургиј ... Катедра за хирургија ...
8 Милена Стевановиќ Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
9 Милена Голубовиќ Арсовска Доцент Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
10 Милена Петровска Редовен Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
11 Милица Ивановска Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
12 Милчо Пановски Редовен Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
13 Милчо Ристовски Друго Друго ... Катедра за патологија ...
14 Милчо Богоев Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
15 Миљана Толовска Редовен Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
16 Мира Јанкуловска Редовен ... Катедра за детска и превен ...
17 Мирјана Поповска Вонреден ... Катедра за болести на уста ...
18 Мирјана Кочова Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
19 Мирјана Димовска Асистент Институт за јавно здравје ... Катедра за хигиена ...
20 Мирко Крстевски Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...