Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Марија Крстевска Вонреден Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
2 Марија Валвукис Насловен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
3 Марија Завевска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
4 Марија Папазова Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
5 Марија Манева Асистент ... Катедра за ортодонција ...
6 Марија Стевановиќ Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за детска и превен ...
7 Марија Пеева Петреска Вонреден ... Катедра за орална хирургиј ...
8 Марија Ралева Вонреден Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
9 Марија Манева Научен С Институт за белодробни заб ... Катедра за педијатрија ...
10 Марија Кишман Христовска Асистент Институт за социјална меди ... Катедра за социјална медиц ...
11 Марија Кутурец Друго Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
12 Марија Димзова Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
13 Марија Маџар Редовен ... Друго ...
14 Маријан Бошевски Насловен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
15 Марина Ефтимовска Асистент ... Катедра за болести на заби ...
16 Марина Кацарска Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
17 Марина Крстевска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
18 Марина Давчева- Чакар Редовен Клиника за уво, нос и грло ... Катедра за оториноларингол ...
19 Марица Павковиќ Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Марјан Стојовски Вонреден Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...