Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Анита Арсовска Доцент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
2 Антони Новотни Вонреден Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
3 Антонио Кирков Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
4 Арбен Реџепи Помлад а Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
5 Арбен Асани Помлад а Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
6 Арбен Таравари Научен с Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
7 Артан Дика Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
8 Аспазија Софијанова Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
9 Атанас Танушевски Редовен ... Друго ...
10 Атанас Шуков Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
11 Атип Рамадани Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
12 Аце Додевски Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
13 Ацо Димов Вонреден Клиника за детска хирургиј ... Катедра за хирургија ...
14 Ацо Костовски Научен С Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
15 Башким Османи Помлад а Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
16 Беким Татеши Помлад а Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
17 Берта Русо Доцент Клиника за детска хирургиј ... Катедра за хирургија ...
18 Бети Дејанова Редовен Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
19 Бети Ѓуркова Ангеловска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
20 Бети Тодоровска Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...