Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Магдалена Антова Велевска Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
2 Магдалена Богдановска Тодоровска Помлад а Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
3 Магдалена Генадиева Димитрова Научен с Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
4 Магдалена Отљанска Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
5 Маја Пандилова Вонреден ... Катедра за болести на уста ...
6 Маја Бојаџиоска Редовен Институт за анатомија ... Катедра за интерна медицин ...
7 Маја Сланинка Мицеска Вонреден Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
8 Маја Јакимовска Димитровска Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
9 Маја Јурхар Павлова Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
10 Маја Миланова Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
11 Маја Василева Дугановска Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
12 Маја Софрониевска-Главинов Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
13 Мане Грличков Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
14 Маргарета Балабанова Стефанова Редовен Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
15 Маргарита Николау Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
16 Маргарита Пенева Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
17 Маре Стефковска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
18 Марија Хаџи-Лега Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
19 Марија Велевска Друго Друго ... Катедра за биофизика ...
20 Марија Ѓеракароска Помлад а Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...