Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Магдалена Богдановска Тодоровска Помлад а Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
2 Магдалена Антова Велевска Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
3 Магдалена Генадиева Димитрова Научен с Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
4 Магдалена Отљанска Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
5 Маја Пандилова Вонреден ... Катедра за болести на уста ...
6 Маја Бојаџиоска Редовен Институт за анатомија ... Катедра за интерна медицин ...
7 Маја Сланинка Мицеска Вонреден Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
8 Маја Миланова Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
9 Маја Софрониевска-Главинов Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
10 Маја Василева Дугановска Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
11 Маја Јурхар Павлова Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
12 Маја Јакимовска Димитровска Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
13 Мане Грличков Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
14 Маргарета Балабанова Стефанова Редовен Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
15 Маргарита Николау Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
16 Маргарита Пенева Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
17 Маре Стефковска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
18 Марија Хаџи-Лега Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
19 Марија Велевска Друго Друго ... Катедра за биофизика ...
20 Марија Ѓеракароска Помлад а Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...