Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Лидија Кануркова Вонреден Друго ... Катедра за ортодонција ...
2 Лидија Поповска Вонреден ... Катедра за болести на заби ...
3 Лилјана Тозија Научен С Друго ... Катедра за интерна медицин ...
4 Лилјана Хаџи-Пецова Научен с Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
5 Лилјана Миленкова Редовен Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
6 Лилјана Лабачевска Ѓатовска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
7 Лилјана Спасевска Редовен Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
8 Лилјана Игњатова Асистент Психијатриска болница - Ск ... Катедра за психијатрија ...
9 Лубе Глигоровски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
10 Лујза Груева Научен с Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
11 Љуба Симјановска Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
12 Љубен Гугувчевски Редовен ... Катедра за стоматолошка пр ...
13 Љубинка Дамјановска Асистент Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
14 Љубинка Лозанче Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
15 Љубица Георгиевска-Исмаил Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
16 Љубомир Огненовиќ Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
17 Људмила Ефремовска Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
18 Љуљзим Агаи Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
19 Љупчо Николов Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
20 Љупчо Чакар Друго Друго ... Катедра за судска медицина ...