Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Констандина Кузевска-Манева Доцент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
2 Константин Митев Помлад а Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
3 Корнелија Трајкова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
4 Кочо Чакалароски Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
5 Кристин Василевска Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
6 Кристина Блажева Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
7 Кристина Митиќ Асистент ... Катедра за болести на уста ...
8 Крсто Гроздановски Доцент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
9 Круме Јаќовски Доцент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
10 Кудјан Мари Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
11 Лада Трајчевска Стаматов Асистент Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
12 Ладислава Грчевска Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
13 Лазар Лазаров Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
14 Ламбе Барандовски Друго Друго ... Катедра за биофизика ...
15 Лена Какашева-Маженковска Асистент Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
16 Лидија Чингоска Тодоровска Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
17 Лидија Карева Доцент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
18 Лидија Добрковиќ Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
19 Лидија Чевреска Редовен Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Лидија Попоска Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...