Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Јулијана Маџовска Друго Центар за примарна здравст ... Катедра за педијатрија ...
2 Кадри Хаџихамза Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
3 Калина Ѓоргиевска Друго Друго ... Катедра за фармакологија и ...
4 Калина Гривчева Старделова Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
5 Камелија Бушлетиќ Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
6 Камка Пакетциева Научен с ... Катедра за психијатрија ...
7 Ката Мартинова Вонреден Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
8 Катарина Ставриќ Друго Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
9 Катерина Касапинова Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
10 Катерина Бошковска Асистент Институт за белодробни заб ... Катедра за педијатрија ...
11 Катерина Обочки Друго Институт за белодробни заб ... Катедра за педијатрија ...
12 Катерина Дамевска Доцент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
13 Катерина Тошеска -Трајковска Асистент Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
14 Катерина Дирјанска Асистент ... Катедра за болести на уста ...
15 Катица Зафировска Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
16 Катица Пиперкова Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
17 Каќа Поповска Јовановска Редовен Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
18 Кемал Рушити Помлад а Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
19 Кирил Михајлов Помлад а Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
20 Климе Ѓорески Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...