Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Искра Битоска Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
2 Ицко Ѓоргоски Редовен ... Друго ...
3 Јагода Бајевска Редовен ... Катедра за стоматолошка пр ...
4 Јагода Стојковиќ Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
5 Јадранка Бундевска Вонреден ... Катедра за стоматолошка пр ...
6 Јадранка Георгиевска Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
7 Јане Нетковски Научен с Клиника за уво, нос и грло ... Катедра за оториноларингол ...
8 Јасмина Плунцевиќ Глигороска Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
9 Јасмина Ѓорѓиевска Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
10 Јасмина Тројачанец Доцент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
11 Јасминка Јошева Друго Друго ... Катедра за радиологија ...
12 Јасна Богданска Вонреден Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
13 Јасна Петровска Асистент ... Катедра за ортодонција ...
14 ЈЕЛКА МАСИН-СПАСОВСКА Научен с Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
15 Јелка Павловска Давчева Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
16 Јорго Костов Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
17 Јордан Чаловски Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
18 Јулија Живадиновиќ-Богдановска Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
19 Јулијана Николовска Доцент Институт за анатомија ... Катедра за орална хирургиј ...
20 Јулијана Брезовска Кавракова Друго Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...