Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Илија Кировски Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
2 Илијана Аџисанкова Муратовска Доцент ... Катедра за болести на заби ...
3 Илир Вела Асистент Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
4 Илир Хасани Помлад а Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
5 Илир Демири Помлад а Институт за анатомија ... Катедра за инфектологија ...
6 Ирена Ѓорчева Асистент ... Катедра за неврологија ...
7 Ирена Петрова Помлад а Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
8 Ирена Кондова Топузовска Редовен ... Катедра за инфектологија ...
9 Ирена Рамбабова Бушлетиќ Асистент Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
10 Ирена Тодоровска Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
11 Ирена Гавриловиќ Асистент ... Катедра за ортодонција ...
12 Ирена Ристеска Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
13 Ирена Костовска Помлад а Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
14 Ирена Пеовска Помлад а Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
15 Ирена Дума - Васовска Асистент Клиника за уво, нос и грло ... Катедра за оториноларингол ...
16 Ирина Богданова Помлад а Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
17 Ирина Пановска Ставридис Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
18 Ирина Павловска Научен с Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
19 Ирфан Ахмети Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
20 Искра Крстевска Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...