Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Зоја Бабинкостова Друго Друго ... Катедра за психијатрија ...
2 Зоран Гучев Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
3 Зоран Караџов Редовен Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
4 Зоран Спировски Редовен Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
5 Зоран Арсовски Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
6 Зорица Зафировиќ Асистент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
7 Зорка Герасимовска Помлад а Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
8 Иван Барбов Помлад а Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
9 Ивана Дохчева - Карајованов Асистент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
10 Иванка Караѓозова Друго Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
11 Игор Пеев Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
12 Игор Спироски Научен с Институт за јавно здравје ... Катедра за хигиена ...
13 Игор Пеев Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
14 Игор Кикерков Асистент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
15 Игор Кафтанџиев Вонреден Клиника за трауматологија ... Катедра за интерна медицин ...
16 Игор Николов Помлад а Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
17 Игор Алулоски Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
18 Игор Стоев Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
19 Илија Тодоров Редовен Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
20 Илија Панговски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...