Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Емилија Атанасовска Асистент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
2 Емилија Цветковска Научен с Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
3 Емилија Шахпазова Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
4 Емилија Влашки Виш науч Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
5 Емилија Сандевска Помлад а Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
6 Емилија Бајрактарова Ваљакова Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
7 Емилија Стефановска Левеска Научен с ... Катедра за болести на уста ...
8 емилија лазарова трајковска Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
9 Ериета Николиќ Димитрова Вонреден Завод за физикална медицин ... Катедра за физикална медиц ...
10 Ерита Николиѓ Димитрова Вонреден ... Катедра за физикална медиц ...
11 Жаклина Цековска Доцент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
12 Жан Зимбаков Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
13 Жанита Јовановска Спасова Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
14 Живко Попов Редовен Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
15 Звонко Миленковиќ Редовен Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
16 Здравко Чакар Редовен Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
17 Злате Стојановски Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
18 Златица Гошева Друго Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
19 Златко Георгиев Вонреден ... Катедра за детска и превен ...
20 Златко Јаќовски Асистент Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...