Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Ѓорѓи Божиновски Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
2 Ѓулшен Селим Насловен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
3 Евдокија Јанкуловска Редовен ... Катедра за стоматолошка пр ...
4 Едвард Јанев Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
5 Елена Ѓоргиевска Николовска Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
6 Елена Јанева Помлад а Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
7 Елена Цуракова Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
8 Елена Џикова Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
9 Елена Костова Асистент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
10 Елена Трајковска-Докиќ Вонреден Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
11 Елена Ќосевска Вонреден Институт за јавно здравје ... Катедра за социјална медиц ...
12 Елида Митевска Доцент Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
13 Елизабет Велицковска Научен с ... Катедра за психијатрија ...
14 Елизабета Стојовска Јовановска Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
15 Елизабета Сивевска Смилевска Асистент Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
16 Елизабета Обочки-Луковска Помлад а Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
17 Елизабета Чадиковска Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
18 Елизабета Ѓоргиевска Вонреден ... Катедра за детска и превен ...
19 Елизабета Србиновска Костовска Редовен ... Катедра за интерна медицин ...
20 Елизабета Стикова Редовен ... Друго ...