Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Димитар Боневски Доцент Психијатриска болница - Ск ... Катедра за психијатрија ...
2 Димче Зафиров Доцент Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
3 Добрила Тосовска-Лазарова Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
4 Доне Гершановски Редовен Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...
5 Дончо Донев Редовен Институт за социјална меди ... Катедра за социјална медиц ...
6 Доц. д-р Антонио Георгиев Насловен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
7 Доц. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
8 Драган Петровски Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
9 Драган Даниловски Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
10 Драган Ѓорѓев Редовен Институт за јавно здравје ... Катедра за хигиена ...
11 Драгана Петровска-Цветковска Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
12 Драге Дабески Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
13 Драгица Јурковиќ Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
14 Драгослав Младеновиќ Редовен ... Катедра за хирургија ...
15 Ѓорги Дерибан Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
16 Ѓорѓе Џокиќ Редовен Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
17 Ѓорѓи Трајковски Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
18 ЃОРЃИ ЈОТА Доцент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
19 Ѓорѓи Велковски Редовен Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
20 Ѓорѓи Ристески Научен с ... Друго ...