Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Александра Бабуловска Асистент Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
2 Александра Јанчевска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
3 Алексеј Дума Редовен Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
4 Ана Кафтанџиева Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
5 Ана Филипче Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
6 Ана Данева Маркова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
7 Ана Сотировска Ивковска Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за детска и превен ...
8 Ангела Глигорова Друго Друго ... Катедра за биофизика ...
9 Ангелко Ѓорчев Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
10 Андреја Гавриловски Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
11 Андрејчо Грнчаровски Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
12 Андријана Нацеска Помлад а Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
13 Анѓа Стратеска-Зафироска Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
14 Анет Папазовска Черепналковски Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
15 Анета Спасовска Трајановска Асистент Друго ... Катедра за психијатрија ...
16 Анета Демерџиева Друго Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
17 Анета Сима Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
18 Анета Мијоска Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
19 Анета Атанасовска Стојановска Вонреден ... Катедра за болести на уста ...
20 Анета Ангеловска Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...