Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 1 1 Доцент Институт за анатомија ... Катедра за биологија ...
2 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
3 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
4 Адреја Јовановски Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
5 Алберто Бенедети Редовен Институт за анатомија ... Катедра за максилофацијалн ...
6 Александар Мицковски Помлад а Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
7 Александар Станков Асистент Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
8 Александар Караѓозов Редовен Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
9 Александар Шумковски Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
10 Александар Чапароски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
11 Александар Чапароски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
12 Александар Грчев Редовен ... Катедра за максилофацијалн ...
13 Александар Филдишевски Асистент ... Катедра за детска и превен ...
14 Александар Илиев Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
15 Александар Димков Асистент ... Катедра за детска и превен ...
16 Александар Шиколе Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
17 Александар Стојановиќ Редовен Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
18 Александар Ѓурчиноски Доцент Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...
19 Александра Пивкова Велјановска Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Александра Стојовска-Лазарова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...