Катедри и број на наставен кадар
Р.бр. Катедри Број
1 Друго 8
2 Катедра за анатомија 14
3 Катедра за биологија 1
4 Катедра за биофизика 9
5 Катедра за болести на заби и ендодонтот 7
6 Катедра за болести на уста и пародонтот 12
7 Катедра за гинекологија 27
8 Катедра за дерматовенерологија 9
9 Катедра за детска и превентивна стоматологија 10
10 Катедра за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 8
11 Катедра за интерна медицина 145
12 Катедра за инфектологија 10
13 Катедра за максилофацијална хирургија 9
14 Катедра за микробиологија и имунологија 13
15 Катедра за неврологија 17
16 Катедра за орална хирургија 12
17 Катедра за ортодонција 9
18 Катедра за оториноларингологија 6
19 Катедра за офталмологија 10
20 Катедра за патологија 16
21 Катедра за патофизиологија 9
22 Катедра за педијатрија 43
23 Катедра за психијатрија 20
24 Катедра за радиологија 15
25 Катедра за социјална медицина 9
26 Катедра за стоматолошка протетика 26
27 Катедра за судска медицина 10
28 Катедра за фармакологија и токсикологија 11
29 Катедра за физикална медицина и рехабилитација 2
30 Катедра за физиологија 13
31 Катедра за хигиена 6
32 Катедра за хирургија 74
33 Катедра за хистологија и ембриологија 8
34 Катедра по биохемија и клиничка биохемија 11