Професори по предмети
Оди на наставен кадар
НАСОКИ
1 Доктор по дентална медицина
2 Доктор по стоматологија
3 Стручен забен техничар нова
4 Стручен забен техничар стара
5 Стручна стоматолошка сестра
6 Стручен забен техничар 2015
7 Стручна стоматолошка сестра - орален хигиенолог
8 Доктор по стоматологија 2003
9 Дентална медицина
ПРЕДМЕТИ
1. Анатомија 1 1 сем
2. Биологија 1 сем
3. Биостатистика 1 сем
4. Биофизика 1 сем
5. Медицинска етика и психологија 1 сем
6. Медицинска хемија и биохемија 1 сем
7. Анатомија 2 2 сем
8. Анатомија и морфологија на вилици и заби 2 сем
9. Стоматолошки материјали 2 сем
10. Физиологија 1 2 сем
11. Хистологија и ембриологија 2 сем
12. Ергономија 3 сем
13. Микробиологија и имунологија 3 сем
14. Општа патологија 3 сем
15. Орална биохемија 3 сем
16. Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 3 сем
17. Физиологија 2 3 сем
18. Епидемиологија 4 сем
19. Орална хигиена 4 сем
20. Патолошка физиологија 4 сем
21. Патолошки основи на болестите 4 сем
22. Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 4 сем
23. Психијатрија 4 сем
24. Фармакологија 4 сем
25. Гнатологија 5 сем
26. Интерна медицина 5 сем
27. Инфектологија 5 сем
28. Неврологија 5 сем
29. Оториноларингологија 5 сем
30. Педијатрија 5 сем
31. Претклиничка кариологија 5 сем
32. Претклинична фиксна протетика 1 5 сем
33. Дерматовенерологија 6 сем
34. Општа хирургија 6 сем
35. Основи на клиничка радиологија 6 сем
36. Превентивна стоматологија 6 сем
37. Претклиничка ендодонција 6 сем
38. Претклиничка фиксна протетика 2 6 сем
39. Индивидуален проект 6 сем
40. Анестезија и седација 7 сем
41. Забоздравство во заедницата 7 сем
42. Клиничка кариологија 1 7 сем
43. Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 7 сем
44. Орална медицина и патологија 1 7 сем
45. Претклиничка орална хирургија 7 сем
46. Стоматолошка рентгенологија 7 сем
47. Клиничка кариологија 2 8 сем
48. Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8 сем
49. Орална медицина и патологија 2 8 сем
50. Орална хирургија 1 8 сем
51. Ортодонција 1 8 сем
52. Претклиничка пародонтологија 8 сем
53. Детска стоматологија 1 9 сем
54. Клиничка ендодонција 1 9 сем
55. Клиничка пародонтологија 1 9 сем
56. Клиничка фиксна протетика 1 9 сем
57. Mаксилофацијална хирургија 1 9 сем
58. Орална хирургија 2 9 сем
59. Ортодонција 2 9 сем
60. Детска стоматологија 2 10 сем
61. Клиничка ендодонција 2 10 сем
62. Клиничка пародонтологија 2 10 сем
63. Клиничка фиксна протетика 2 10 сем
64. Mаксилофацијална хирургија 2 10 сем
65. Судска медицина и форензичка стоматологија 10 сем
66. Англиски јазик (изборен) 6 сем
67. Гинекологија (изборен) 6 сем
68. Здравствена екологија (изборен) 6 сем
69. Информатика (изборен) 6 сем
70. Менаџмент во стоматологијата (изборен) 6 сем
71. Офталмологија (изборен) 6 сем
72. Социјална медицина (изборен) 6 сем
73. Социологија на медицина (изборен) 6 сем
74. Физиотерапија (изборен) 6 сем
75. Хигиена (изборен) 6 сем
76. Дентална трауматологија (изборен) 10 сем
77. Имплантологија (изборен) 10 сем
78. Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции 10 сем
79. Предхируршки ортодонтски третман 10 сем
80. Ургентни состојби во стоматологијата (изборен) 10 сем
81. Фокалоза (изборен) 10 сем
Доктор по дентална медицина
Анатомија 1 - 1 сем
ПРОФЕСОРИ АСИСТЕНТИ
1 Анѓа Стратеска-Зафироска анатомија
2 Биљана Зафирова анатомија
3 Добрила Тосовска-Лазарова анатомија
4 Јулија Живадиновиќ-Богдановска анатомија
5 Марија Папазова анатомија
6 Наташа Јаневска-Наќева анатомија
7 Ники Матвеева анатомија
1 Аце Додевски анатомија
2 Билјана Бојаџиева Стојаноска анатомија
3 Билјана Трпковска анатомија
4 Драгица Јурковиќ анатомија
5 Елизабета Чадиковска анатомија