Сесии, Пријави и Резултати
Одбери друга сесија Пријавување Акт
Почеток Крај
   Септемвриска 2017 01-07-2017 11-08-2017
Пријави - Септемвриска 2017 2447 Оценети 754
  Избери насока
Доктор по дентална медицина
Стручен забен техничар нова
Стручен забен техничар 2015
Стручна стоматолошка сестра - орален хигиенолог
Дентална медицина
Резултатите ќе бидат видливи само ако се одобрени за "видливи" од страна на катедрата.
Преку профил на студент се гледаат сите негови оцени.
Септемвриска сесија 01-07-2017 до 11-08-2017
Медицина
Р.бр. Предмет   Нас Сем Кат Оценети приј. Извештај
1 Анатомија 1 ДМ нова 1 анатомија 14  
2 Анатомија 2 ДМ нова 2 анатомија 23  
3 Дерматовенерологија ДМ нова 6 дерматовенерологија 2  
4 Епидемиологија ДМ нова 4 епидемиологија и биостат 16  
5 Инфектологија ДМ нова 5 инфектологија 21  
6 Микробиологија и имунологија ДМ нова 3 микробиологија и имуноло 12  
7 Педијатрија ДМ нова 5 педијатрија 9  
8 Психијатрија ДМ нова 4 психијатрија 13  
9 Фармакологија ДМ нова 4 фармакологија и токсикол 27  
10 Физиологија 1 ДМ нова 2 физиологија 5  
11 Физиологија 2 ДМ нова 3 физиологија 14  
12 Хистологија и ембриологија ДМ нова 2 хистологија и ембриологи 19