Огласи

Одбери група: Факултет - 16 Студенти ДДМ - 66 Студенти СЗТ - 17 Студенти ССС - 27 II циклус - 5

Студенти ССС

   Оглас Attach
1 08-11-2017 - Студенти ССС
Резултати од прв колоквиум по предметот Стоматолошки материјали
Стоматолошки материјали pdf 389 Kb
2 01-11-2017 - Студенти ССС
Резултати од првиот колоквиум по предметот Дентална патологија
Дентална патологија pdf 171 Kb
3 01-11-2017 - Студенти ССС
Резултати по предметот Ергономија
Ергономија pdf 164 Kb
4 31-10-2017 - Студенти ССС
Резултати од полагањето на првиот колоквиум по предметот Орална биохемија и физиологија
Орална биохемија и физиологија pdf 272 Kb
5 30-10-2017 - Студенти ССС
Список за колоквиум по стоматолошка протетика
Стоматолошка протетика pdf 323 Kb
6 18-10-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање на испити за предмети кои се слушале во летниот семестар во учебната 2016/2017 година
ССС pdf 323 Kb
7 03-10-2017 - Студенти ССС
Вежби Фиксна протетика
I семестар pdf 335 Kb
III семестар pdf 334 Kb
8 03-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Фиксна протетика
I семестар pdf 358 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 345 Kb
9 02-10-2017 - Студенти ССС
Список на студенти
I семестар pdf 335 Kb
III семестар pdf 334 Kb
V семестар pdf 331 Kb
10 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Болести на уста и пародонтот
I семестар pdf 358 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 344 Kb
11 02-10-2017 - Студенти ССС
Вежби за Болести на заби
I семестар pdf 335 Kb
III семестар pdf 335 Kb
V семестар pdf 331 Kb
12 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Болести на заби
I семестар pdf 358 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 345 Kb
13 02-10-2017 - Студенти ССС
Вежби за Детска и превентивна стоматологија
I семестар pdf 335 Kb
III семестар pdf 334 Kb
V семестар pdf 331 Kb
14 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Детска и превентивна стоматологија
I семестар pdf 358 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 344 Kb
15 02-10-2017 - Студенти ССС
Вежби Максилофацијална хирургија
I семестар pdf 335 Kb
III семестар pdf 334 Kb
V семестар pdf 331 Kb
16 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Максилофацијална хирургија
I семестар pdf 358 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 344 Kb
17 02-10-2017 - Студенти ССС
Вежби Мобилна протетика
I семестар doc 55 Kb
III семестар doc 51 Kb
V семестар doc 48 Kb
18 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Мобилна протетика
I семестар doc 87 Kb
III семестар doc 73 Kb
V семестар doc 57 Kb
19 02-10-2017 - Студенти ССС
Вежби Орална хирургија
I семестар doc 55 Kb
III семестар doc 51 Kb
V семестар doc 48 Kb
20 02-10-2017 - Студенти ССС
Изборни Орална хирургија
I семестар doc 87 Kb
III семестар doc 73 Kb
V семестар doc 57 Kb
21 25-09-2017 - Студенти ССС
Список на изборни предмети
I семестар pdf 356 Kb
III семестар pdf 344 Kb
V семестар pdf 345 Kb
22 19-09-2017 - Студенти ССС
Список на запишани Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози во I семестар
I семестар pdf 326 Kb
23 13-09-2017 - Студенти ССС
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
I семестар pdf 360 Kb
III семестар pdf 361 Kb
V семестар pdf 357 Kb
24 04-09-2017 - Студенти ССС
Резултати од испитот по предметот Орална биохемија и физиологија
Орална биохемија и физиологија pdf 320 Kb
25 19-05-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 522 Kb
26 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Максилофацијална хирургија
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 174 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
27 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Мобилна протетика
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 173 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb