Огласи

Одбери група: Факултет - 12 Студенти ДДМ - 64 Студенти СЗТ - 32 Студенти ССС - 32 II циклус - 4

Студенти ССС

   Оглас Attach
1 21-06-2017 - Студенти ССС
Резултати од испит ОПМ стручни стоматолошки сестри хигиенолози
Резултати ОПМ pdf 171 Kb
2 09-06-2017 - Студенти ССС
Резултати по предметот Микробиологија со имунологија
Микробиологија со имунологија pdf 168 Kb
3 05-06-2017 - Студенти ССС
Резултати од колоквиум по предметот Медицинска етика и психологија
Медицинска етика и психологија pdf 413 Kb
4 29-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од 2 колоквиум по преметот Орална хистологија и ембриологија
Орална хистологија и ембриологија pdf 367 Kb
5 26-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од вториот колоквиум по предметот Стоматолошко згрижување на пациенти со посебни потреби
Стоматолошко згрижување на пациенти со посебни потреби pdf 177 Kb
6 23-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од колоквиум по предметот Орална медицина и парологија
Орална медицина и парологија pdf 315 Kb
7 19-05-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 522 Kb
8 18-04-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање на предмети кои се слушале во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година , а ќе се полагаат во летниот испитен рок
зимски/летен pdf 373 Kb
9 27-03-2017 - Студенти ССС
Резултати од прв колоквиум по предметот Орална микробиологија со имунологија
Орална микробиологија со имунологија pdf 174 Kb
10 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Фиксна протетика
2 семестар pdf 143 Kb
4 семестар pdf 140 Kb
6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 сем. pdf 174 Kb
Изборни 4 сем. pdf 171 Kb
Изборни 6 сем. pdf 151 Kb
11 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Болести на уста и пародонтот
2 семестар pdf 143 Kb
4 семестар pdf 140 Kb
6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 сем. pdf 174 Kb
Изборни 4 сем. pdf 171 Kb
Изборни 6 сем. pdf 151 Kb
12 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Болести на заби и ендодонтот
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Изборни 2 семестар pdf 174 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
13 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Детско
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 173 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
14 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Максилофацијална хирургија
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 174 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
15 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Мобилна протетика
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 173 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
16 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Орална хирургија
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 355 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
17 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Ортодонција
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 356 Kb
Изборни 4 семестар pdf 354 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
18 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи на запишани студенти
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 356 Kb
Изборни 4 семестар pdf 354 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
19 01-02-2017 - Студенти ССС
Резултати од полагање на предметот Анатомија на вилици и морфологија на заби
Анатомија на вилици и морфологија на заби pdf 177 Kb
20 12-01-2017 - Студенти ССС
Резултати од испит по предметот Ергономија
Ергономија pdf 207 Kb
21 12-01-2017 - Студенти ССС
Резултати од испит по предметот Анатомија на вилици и морфологија на заби
Анатомија на вилици и морфологија на заби pdf 328 Kb
22 12-01-2017 - Студенти ССС
Известување за колоквиум по предметот Медицинска етика и психологија
23 10-01-2017 - Студенти ССС
Резултати од вториот колоквиум по предметот Анатомија на вилици и морфологија на заби
Анатомија на вилици и морфологија на заби pdf 331 Kb
24 01-01-2017 - Студенти ССС
Известување за полагање на испит по предметот Орална биохемија и физиологија
25 29-12-2016 - Студенти ССС
Резултати од втор колоквиум по предметот Ергономија
Ергономија pdf 330 Kb
26 27-12-2016 - Студенти ССС
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
II семестар pdf 448 Kb
IV семестар pdf 435 Kb
VI семестар pdf 37 Kb
27 26-12-2016 - Студенти ССС
Резултати од втор колоквиум по предметот Орална биохемија и физиологија
Орална биохемија и физиологија pdf 339 Kb
28 02-12-2016 - Студенти ССС
Распоред на полагање за предмети кои се слушале во летниот семестар 2015/2016 год., а ќе се полагаат во зимскиот испитен рок 2016/2017 год.
полагаат во зимскиот испитен рок 2016/2017 год. pdf 339 Kb
29 09-11-2016 - Студенти ССС
Резултати од прв колоквиум по предметот Стоматолошки материјали
Стоматолошки материјали pdf 414 Kb
30 07-11-2016 - Студенти ССС
Резултати од прв колквиум по Орална биохемија и физиологија
Орална биохемија и физиологија pdf 182 Kb
31 04-11-2016 - Студенти ССС
Резултати од прв колоквиум по предметот Ергономија
Ергономија pdf 185 Kb
32 19-09-2016 - Студенти ССС
Групи на запишани Стручни стоматолошки сестри
I семестар pdf 353 Kb
III семестар pdf 340 Kb