Огласи

Одбери група: Факултет - 15 Студенти ДДМ - 52 Студенти СЗТ - 37 Студенти ССС - 22 II циклус - 4

Студенти ДДМ

   Оглас Attach
1 19-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 379 Kb
2 19-09-2017 - Студенти ДДМ
Список на запишани Доктори по дентална медицина во I семестар
I семестар pdf 388 Kb
3 19-09-2017 - Студенти ДДМ
РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I семестар pdf 349 Kb
III семестар pdf 356 Kb
V семестар pdf 365 Kb
VII семестар pdf 366 Kb
IX семестар pdf 362 Kb
4 14-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Претклиничка ендодонција
Претклиничка ендодонција pdf 317 Kb
5 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за предметот Претклиничка ендодонција
Претклиничка ендодонција pdf 312 Kb
6 13-09-2017 - Студенти ДДМ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
I семестар pdf 484 Kb
V семестар pdf 381 Kb
VII семестар pdf 367 Kb
IX семестар pdf 370 Kb
III семестар pdf 370 Kb
7 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за предавање по предметот Максилофацијална хирургија 1
Максилофацијална хирургија 1 pdf 352 Kb
8 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 1
9 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Гнатологија
Гнатологија pdf 275 Kb
10 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по предметот Клиничка Кариологија 2
Клиничка Кариологија 2 pdf 173 Kb
11 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање завршен испит во втора декада по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 323 Kb
12 11-09-2017 - Студенти ДДМ
РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА
ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА pdf 182 Kb
13 11-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати Биомеханика на џвакалниот систем
Биомеханика на џвакалниот систем pdf 156 Kb
14 11-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Детска стоматологија 1
Детска стоматологија 1 pdf 166 Kb
15 04-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот по предметот Орална биохемија
Орална биохемија pdf 173 Kb
16 29-08-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит (писмет дел) по Максилофацијална хирургија 2
Максилофацијална хирургија 2 pdf 46 Kb
17 29-08-2017 - Студенти ДДМ
Список на студенти кои полагаат Претклиничка фиксна протетика 2
Претклиничка фиксна протетика 2 pdf 178 Kb
18 27-08-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Гнатологија
Гнатологија pdf 289 Kb
19 27-08-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од првиот испитен рок по Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 167 Kb
20 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за колоквиумот по ОРЛ за студентите по Стоматологија
Соопштение pdf 317 Kb
21 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за завршен испит по предметот Клининичка ендодонција 2
Соопштение pdf 312 Kb
22 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за колоквиум и завршен испит по предметот Претклиничка ендодонција
Соопштение pdf 314 Kb
23 21-08-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит (писмет дел) по Максилофацијална хирургија 1 и 2
Максилофацијална хирургија pdf 51 Kb
24 21-08-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1
Клиничка пародонтологија 1 pdf 176 Kb
25 10-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за полагање по предметот Претклиничка мобилна протетика -парцијална протеза
Соопштение pdf 290 Kb
26 07-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за полагање по предметот Претклиничка фиксна протетика 1
Претклиничка фиксна протетика 1 pdf 321 Kb
27 26-07-2017 - Студенти ДДМ
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија
28 30-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од завршен тест по предметот Претклиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Претклиничка мобилна протетика – парцијална протеза pdf 319 Kb
29 29-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Дентална трауматологија во јунскиот испитен рок – втора декада
Дентална трауматологија pdf 166 Kb
30 29-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 184 Kb
31 27-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 381 Kb
32 22-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од Претклиничка ендодонција (2 рок)
Претклиничка ендодонција pdf 175 Kb
33 21-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит по Максилофацијална хирургија 2
Максилофацијална хирургија 2 pdf 50 Kb
34 20-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза pdf 332 Kb
35 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 677 Kb
36 17-05-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање на 2 колоквиум по предметот Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза)
Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) pdf 160 Kb
37 05-05-2017 - Студенти ДДМ
Измени во распоред на полагање на предмети кои се слушале во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година , а ќе се полагаат во летниот испитен рок
зимски/летен pdf 359 Kb
38 18-04-2017 - Студенти ДДМ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
II семестар pdf 522 Kb
IV семестар pdf 485 Kb
VI семестар pdf 416 Kb
VIII семестар pdf 416 Kb
X семестар pdf 426 Kb
39 20-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи - Медицински предмети
Фармакологија pdf 383 Kb
Епидемиологија pdf 381 Kb
Групи Кл. РТГ pdf 375 Kb
Групи Кожно pdf 375 Kb
Општа хирургија pdf 370 Kb
Патофиза pdf 380 Kb
Психијатрија pdf 382 Kb
Судска медицина pdf 367 Kb
40 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи на запишани Доктори по дентална медицина
II СЕМЕСТАР pdf 379 Kb
IVСЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VI СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VIII СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
X СЕМЕСТАР pdf 365 Kb
41 19-03-2017 - Студенти ДДМ
ИЗБОРНИ ДДМ
2 Семестар pdf 383 Kb
6 Семестар pdf 451 Kb
10 Семестар pdf 423 Kb
42 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слушаат во 4,6,8 и10 сем.
4,6,8 и 10 семестар pdf 350 Kb
43 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на презапишани предмети
2 Семестар pdf 445 Kb
4 семестар pdf 437 Kb
6 семестар pdf 390 Kb
8 семестар pdf 365 Kb
10 семестар pdf 352 Kb
44 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Фиксна протетика
Групи ДМ - 10 семестар pdf 367 Kb
Предклиничка фиксна протетика - 6 сем. pdf 381 Kb
45 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на уста и пародонтот
Орална медицина и патологија 2 - 8 сем. pdf 393 Kb
Орална хигиена - 4 сем. pdf 381 Kb
Пародонтологија 2 - 10 сем. pdf 374 Kb
Предклиничка пародонтологија - 8 сем. pdf 399 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
46 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на заби и ендодонтот
Ендодонција 2 - 10 сем. pdf 373 Kb
Кариологија 2 - 8 сем. pdf 395 Kb
Предклиничка ендодонција - 6 сем. pdf 381 Kb
47 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Детско
Детска стоматологија 2 - 10 сем. pdf 380 Kb
Превентивна стоматологија - 6 сем. pdf 383 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
48 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Максилофацијална хирургија
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
Групи 10 семестар pdf 361 Kb
49 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Мобилна протетика
Клиничка парцијална - 8 сем. pdf 401 Kb
АВЗ - 2 семестар pdf 379 Kb
Предклиничка парцијална - 4 сем. pdf 381 Kb
50 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Орална хирургија
Орална хирургија 1 - 8 сем. pdf 394 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
51 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Ортодонција
Ортодонција 1 - 8 сем. pdf 466 Kb
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
52 29-02-2016 - Студенти ДДМ
Дополнителен материјал за практична настава по хистологија и ембриологија
ЕПИТЕЛНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-1 pdf 4 Mb
СВРЗНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-2А pdf 5 Mb
РСКАВИЧНО ТКИВО-ВЕЖБИ-2Б pdf 2 Mb
КОСКЕНО ТКИВО- ВЕЖБИ-4А pdf 5 Mb
МУСКУЛНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3А pdf 4 Mb
НЕРВНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3Б pdf 5 Mb