Огласи

Одбери група: Факултет - 16 Студенти ДДМ - 66 Студенти СЗТ - 17 Студенти ССС - 27 II циклус - 5

Студенти ДДМ

   Оглас Attach
1 14-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиум од предметот Орална биохемија
Орална биохемија pdf 439 Kb
2 10-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум по предметот Детска стоматологија 1
Детска стоматологија 1 pdf 179 Kb
3 08-11-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Орална биохемија
Орална биохемија pdf 103 Kb
4 07-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум од предметот Пародонтологија
Пародонтологија pdf 108 Kb
5 06-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум по Максилофацијална хирургија 1
Максилофацијална хирургија 1 pdf 349 Kb
6 06-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиум Клиничка ендодонција 1
Клиничка ендодонција 1 pdf 337 Kb
7 06-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум по Претклиничка кариологија
Претклиничка кариологија pdf 494 Kb
8 02-11-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Клиничка мобилна протетика – тотална протеза
Клиничка мобилна протетика – тотална протеза pdf 246 Kb
9 01-11-2017 - Студенти ДДМ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
I семестар pdf 483 Kb
IX семестар pdf 369 Kb
V семестар pdf 381 Kb
VII семестар pdf 367 Kb
III семестар pdf 370 Kb
10 18-10-2017 - Студенти ДДМ
Распоред на полагање на испити за предмети кои се слушале во летниот семестар во учебната 2016/2017 година
ДМ pdf 423 Kb
11 09-10-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 1
12 06-10-2017 - Студенти ДДМ
РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА
IX семестар pdf 375 Kb
III семестар pdf 356 Kb
I семестар pdf 349 Kb
V семестар pdf 365 Kb
VII семестар pdf 366 Kb
13 05-10-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за студентите запишани во прв семестар
14 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Болести на уста и пародонтот
III семестар pdf 388 Kb
VII семестар pdf 388 Kb
IX семестар pdf 398 Kb
15 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Болести на заби
III семестар pdf 386 Kb
V семестар pdf 389 Kb
VII семестар pdf 391 Kb
IX семестар pdf 402 Kb
16 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Детска и превентивна стоматологија
VII семестар pdf 390 Kb
IX семестар pdf 403 Kb
Забоздравство - VII семестар pdf 384 Kb
17 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби Максилофацијална хирургија
IX семестар pdf 392 Kb
Анестезија pdf 376 Kb
18 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Мобилна протетика
V семестар - Гнатологија pdf 393 Kb
III семестар pdf 423 Kb
VII семестар pdf 376 Kb
19 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби Орална хирургија
VII семестар doc 111 Kb
IX семестар doc 155 Kb
20 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби Ортодонција
IX семестар doc 157 Kb
21 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Фиксна протетика
V семестар doc 153 Kb
IX семестар doc 142 Kb
22 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Список повторно слушаат зимски
I семестар docx 37 Kb
III семестар docx 42 Kb
V семестар docx 37 Kb
VII семестар docx 31 Kb
IX семестар docx 29 Kb
23 02-10-2017 - Студенти ДДМ
Список прв пат слушаат зимски
прв пат зимски docx 60 Kb
24 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Список на запишани Доктори по дентална медицина во I семестар
I семестар pdf 475 Kb
25 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Список на изборни предмети
III семестар doc 102 Kb
26 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Оториноларингологија
V семестар doc 128 Kb
27 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Физиологија 2
III семестар doc 133 Kb
28 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Патологија 1
III семестар doc 126 Kb
29 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Интерна медицина
V семестар doc 126 Kb
30 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Инфективни болести
V семестар doc 125 Kb
31 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Микро
III семестар doc 125 Kb
32 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Неврологија
V семестар doc 125 Kb
33 25-09-2017 - Студенти ДДМ
Вежби за Педијатрија
V семестар doc 131 Kb
34 19-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 379 Kb
35 14-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Претклиничка ендодонција
Претклиничка ендодонција pdf 317 Kb
36 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за предметот Претклиничка ендодонција
Претклиничка ендодонција pdf 312 Kb
37 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за предавање по предметот Максилофацијална хирургија 1
Максилофацијална хирургија 1 pdf 352 Kb
38 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Гнатологија
Гнатологија pdf 275 Kb
39 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по предметот Клиничка Кариологија 2
Клиничка Кариологија 2 pdf 173 Kb
40 13-09-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање завршен испит во втора декада по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 323 Kb
41 11-09-2017 - Студенти ДДМ
РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА
ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА pdf 182 Kb
42 11-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати Биомеханика на џвакалниот систем
Биомеханика на џвакалниот систем pdf 156 Kb
43 11-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Детска стоматологија 1
Детска стоматологија 1 pdf 166 Kb
44 04-09-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот по предметот Орална биохемија
Орална биохемија pdf 173 Kb
45 29-08-2017 - Студенти ДДМ
Список на студенти кои полагаат Претклиничка фиксна протетика 2
Претклиничка фиксна протетика 2 pdf 178 Kb
46 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за колоквиумот по ОРЛ за студентите по Стоматологија
Соопштение pdf 317 Kb
47 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за завршен испит по предметот Клининичка ендодонција 2
Соопштение pdf 312 Kb
48 22-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за колоквиум и завршен испит по предметот Претклиничка ендодонција
Соопштение pdf 314 Kb
49 10-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за полагање по предметот Претклиничка мобилна протетика -парцијална протеза
Соопштение pdf 290 Kb
50 07-08-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за полагање по предметот Претклиничка фиксна протетика 1
Претклиничка фиксна протетика 1 pdf 321 Kb
51 26-07-2017 - Студенти ДДМ
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија
52 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 677 Kb
53 20-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи - Медицински предмети
Фармакологија pdf 383 Kb
Епидемиологија pdf 381 Kb
Групи Кл. РТГ pdf 375 Kb
Групи Кожно pdf 375 Kb
Општа хирургија pdf 370 Kb
Патофиза pdf 380 Kb
Психијатрија pdf 382 Kb
Судска медицина pdf 367 Kb
54 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи на запишани Доктори по дентална медицина
II СЕМЕСТАР pdf 379 Kb
IVСЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VI СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VIII СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
X СЕМЕСТАР pdf 365 Kb
55 19-03-2017 - Студенти ДДМ
ИЗБОРНИ ДДМ
2 Семестар pdf 383 Kb
6 Семестар pdf 451 Kb
10 Семестар pdf 423 Kb
56 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слушаат во 4,6,8 и10 сем.
4,6,8 и 10 семестар pdf 350 Kb
57 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на презапишани предмети
2 Семестар pdf 445 Kb
4 семестар pdf 437 Kb
6 семестар pdf 390 Kb
8 семестар pdf 365 Kb
10 семестар pdf 352 Kb
58 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Фиксна протетика
Групи ДМ - 10 семестар pdf 367 Kb
Предклиничка фиксна протетика - 6 сем. pdf 381 Kb
59 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на уста и пародонтот
Орална медицина и патологија 2 - 8 сем. pdf 393 Kb
Орална хигиена - 4 сем. pdf 381 Kb
Пародонтологија 2 - 10 сем. pdf 374 Kb
Предклиничка пародонтологија - 8 сем. pdf 399 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
60 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на заби и ендодонтот
Ендодонција 2 - 10 сем. pdf 373 Kb
Кариологија 2 - 8 сем. pdf 395 Kb
Предклиничка ендодонција - 6 сем. pdf 381 Kb
61 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Детско
Детска стоматологија 2 - 10 сем. pdf 380 Kb
Превентивна стоматологија - 6 сем. pdf 383 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
62 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Максилофацијална хирургија
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
Групи 10 семестар pdf 361 Kb
63 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Мобилна протетика
Клиничка парцијална - 8 сем. pdf 401 Kb
АВЗ - 2 семестар pdf 379 Kb
Предклиничка парцијална - 4 сем. pdf 381 Kb
64 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Орална хирургија
Орална хирургија 1 - 8 сем. pdf 394 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
65 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Ортодонција
Ортодонција 1 - 8 сем. pdf 466 Kb
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
66 29-02-2016 - Студенти ДДМ
Дополнителен материјал за практична настава по хистологија и ембриологија
ЕПИТЕЛНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-1 pdf 4 Mb
СВРЗНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-2А pdf 5 Mb
РСКАВИЧНО ТКИВО-ВЕЖБИ-2Б pdf 2 Mb
КОСКЕНО ТКИВО- ВЕЖБИ-4А pdf 5 Mb
МУСКУЛНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3А pdf 4 Mb
НЕРВНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3Б pdf 5 Mb