Огласи

Одбери група: Факултет - 12 Студенти ДДМ - 64 Студенти СЗТ - 32 Студенти ССС - 32 II циклус - 4

Студенти ДДМ

   Оглас Attach
1 30-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од завршен тест по предметот Претклиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Претклиничка мобилна протетика – парцијална протеза pdf 319 Kb
2 29-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Дентална трауматологија во јунскиот испитен рок – втора декада
Дентална трауматологија pdf 166 Kb
3 29-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 184 Kb
4 27-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 381 Kb
5 22-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од Претклиничка ендодонција (2 рок)
Претклиничка ендодонција pdf 175 Kb
6 21-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит по Максилофацијална хирургија 2
Максилофацијална хирургија 2 pdf 50 Kb
7 20-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза pdf 332 Kb
8 16-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од завршниот тест по Гнатологија
Гнатологија pdf 220 Kb
9 16-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Претклиничка фиксна протетика 2
Претклиничка фиксна протетика 2 pdf 342 Kb
10 16-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот Детска стоматологија 1
Детска стоматологија 1 pdf 166 Kb
11 16-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот Детска стоматологија 2
Детска стоматологија 2 pdf 308 Kb
12 14-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 235 Kb
13 13-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Дентална трауматологија
Дентална трауматологија pdf 162 Kb
14 13-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по Претклиничка кариологија
Претклиничка кариологија pdf 319 Kb
15 13-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот Кариологија 2
Кариологија 2 pdf 174 Kb
16 13-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит по Максилофацијална хирургија 1
Максилофацијална хирургија 1 pdf 51 Kb
17 13-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од Претклиничка ендодонција / јунска сесија
Резултати од Претклиничка ендодонција pdf 306 Kb
18 12-06-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за испитот по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 303 Kb
19 12-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот по предметот Ергономија
Ергономија pdf 313 Kb
20 08-06-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за испитот по предметот Претклиничка мобилна протетика (парцијална)
Претклиничка мобилна протетика (парцијална) pdf 301 Kb
21 08-06-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение за испитот по предметот Претклиничка мобилна протетика (тотална)
Претклиничка мобилна протетика (тотална) pdf 305 Kb
22 08-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испит по предметот Орална медицина и патологија 2
Орална медицина и патологија 2 pdf 313 Kb
23 07-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Дентална трауматологија
Дентална трауматологија pdf 318 Kb
24 06-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од испитот Орална биохемија
Орална биохемија pdf 103 Kb
25 05-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот медицинска етика и психологија
Мед. етика и психологија pdf 412 Kb
26 05-06-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од тест Претклиничка фиксна протетика 2
Претклиничка фиксна протетика 2 pdf 331 Kb
27 30-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиум по предметот Клиничка кариологија 2
Клиничка кариологија 2 pdf 194 Kb
28 23-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиум по предметот Клиничка пародонтологија 2 1
Клиничка пародонтологија 2 pdf 326 Kb
29 22-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиумот по предметот Клиничка пародонтологија 2
Клиничка пародонтологија 2 pdf 169 Kb
30 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Претклиничка фиксна протетика 2
Претклиничка фиксна протетика 2 pdf 359 Kb
31 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од колоквиум по предметот Претклиничка ендодонција
Претклиничка ендодонција pdf 532 Kb
32 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од втор колоквиум по предметот Oрална медицина и патологија 2
Орална медицина и патологија 2 pdf 306 Kb
33 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од втор колоквиум по Максилофацијална хирургија 2
Максилофацијална хирургија 2 pdf 53 Kb
34 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза pdf 373 Kb
35 19-05-2017 - Студенти ДДМ
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 669 Kb
36 18-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од завршниот испит по предметот Орална медицина и патологија 1
Орална медицина и патологија 1 pdf 168 Kb
37 17-05-2017 - Студенти ДДМ
Распоред за полагање на 2 колоквиум по предметот Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза)
Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) pdf 160 Kb
38 16-05-2017 - Студенти ДДМ
Резултати по предметот Превентивна стоматологија – колоквиум 2
Превентивна стоматологија – колоквиум 2 pdf 384 Kb
39 05-05-2017 - Студенти ДДМ
Измени во распоред на полагање на предмети кои се слушале во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година , а ќе се полагаат во летниот испитен рок
зимски/летен pdf 359 Kb
40 05-05-2017 - Студенти ДДМ
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија
41 05-05-2017 - Студенти ДДМ
Измени во распоредот на полагање испити во X семестар
X семестар pdf 424 Kb
42 18-04-2017 - Студенти ДДМ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
II семестар pdf 522 Kb
IV семестар pdf 485 Kb
VI семестар pdf 416 Kb
VIII семестар pdf 416 Kb
X семестар pdf 426 Kb
43 05-04-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Превентивна стоматологија
Превентивна стоматологија pdf 374 Kb
44 03-04-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од тест 1 по предметот Дентални материјали
Дентални материјали pdf 231 Kb
45 30-03-2017 - Студенти ДДМ
Соопштение
46 28-03-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум од предметот Претклиничка пародонтологија
Претклиничка пародонтологија pdf 213 Kb
47 27-03-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од прв колоквиум по предметот Максилофацијална хирургија 2
Максилофацијална хирургија 2 pdf 49 Kb
48 23-03-2017 - Студенти ДДМ
Резултати од предметот Клиничка мобилна протетика – парцијална протеза
Клиничка мобилна протетика (П.П.) pdf 371 Kb
49 20-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи - Медицински предмети
Фармакологија pdf 383 Kb
Епидемиологија pdf 381 Kb
Групи Кл. РТГ pdf 375 Kb
Групи Кожно pdf 375 Kb
Општа хирургија pdf 370 Kb
Патофиза pdf 380 Kb
Психијатрија pdf 382 Kb
Судска медицина pdf 367 Kb
50 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи на запишани Доктори по дентална медицина
II СЕМЕСТАР pdf 379 Kb
IVСЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VI СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
VIII СЕМЕСТАР pdf 366 Kb
X СЕМЕСТАР pdf 365 Kb
51 19-03-2017 - Студенти ДДМ
ИЗБОРНИ ДДМ
2 Семестар pdf 383 Kb
6 Семестар pdf 451 Kb
10 Семестар pdf 423 Kb
52 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слушаат во 4,6,8 и10 сем.
4,6,8 и 10 семестар pdf 350 Kb
53 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Список на презапишани предмети
2 Семестар pdf 445 Kb
4 семестар pdf 437 Kb
6 семестар pdf 390 Kb
8 семестар pdf 365 Kb
10 семестар pdf 352 Kb
54 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Фиксна протетика
Групи ДМ - 10 семестар pdf 367 Kb
Предклиничка фиксна протетика - 6 сем. pdf 381 Kb
55 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на уста и пародонтот
Орална медицина и патологија 2 - 8 сем. pdf 393 Kb
Орална хигиена - 4 сем. pdf 381 Kb
Пародонтологија 2 - 10 сем. pdf 374 Kb
Предклиничка пародонтологија - 8 сем. pdf 399 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
56 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Болести на заби и ендодонтот
Ендодонција 2 - 10 сем. pdf 373 Kb
Кариологија 2 - 8 сем. pdf 395 Kb
Предклиничка ендодонција - 6 сем. pdf 381 Kb
57 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Детско
Детска стоматологија 2 - 10 сем. pdf 380 Kb
Превентивна стоматологија - 6 сем. pdf 383 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
58 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Максилофацијална хирургија
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
Групи 10 семестар pdf 361 Kb
59 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Мобилна протетика
Клиничка парцијална - 8 сем. pdf 401 Kb
АВЗ - 2 семестар pdf 379 Kb
Предклиничка парцијална - 4 сем. pdf 381 Kb
60 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Орална хирургија
Орална хирургија 1 - 8 сем. pdf 394 Kb
СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ. pdf 415 Kb
61 19-03-2017 - Студенти ДДМ
Групи Ортодонција
Ортодонција 1 - 8 сем. pdf 466 Kb
Изборни 10 семестар pdf 415 Kb
62 10-02-2017 - Студенти ДДМ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА II, IV, VI, VIII и X СЕМЕСТАР
II, IV, VI, VIII и X СЕМЕСТАР pdf 476 Kb
63 06-02-2017 - Студенти ДДМ
Список на запишани доктори по дентална медицина
II семестар pdf 380 Kb
64 29-02-2016 - Студенти ДДМ
Дополнителен материјал за практична настава по хистологија и ембриологија
ЕПИТЕЛНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-1 pdf 4 Mb
СВРЗНИ ТКИВА-ВЕЖБИ-2А pdf 5 Mb
РСКАВИЧНО ТКИВО-ВЕЖБИ-2Б pdf 2 Mb
КОСКЕНО ТКИВО- ВЕЖБИ-4А pdf 5 Mb
МУСКУЛНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3А pdf 4 Mb
НЕРВНО ТКИВО-ВЕЖБИ-3Б pdf 5 Mb