Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Практикуми
   Документ  
1 СКРИПТА ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ - Проф.д-р Киро Ивановски pdf 758 Kb
2 ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА СКРИПТА ОД ВЕЖБИ - Проф. д-р Киро Ивановски pdf 4962 Kb
3 ПРАКТИКУМ - ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 - ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ) - Проф.д-р Билјана Капушевска (издадено 2016) pdf 3464 Kb
4 Картон за пациент по предметот КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА I pdf 1511 Kb