Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Книги
   Документ  
1 КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА - Проф.д-р Маја Пандилова, Проф.д-р Мирјана Поповска, Проф.д-р Ќиро Ивановски, Проф.д-р Силвана Георгиева, , Проф.д-р Снежана Пешевска, Проф.д-р Анета Атанасовска-Стојановска pdf 1787 Kb
2 СТОМАТОЛОШКА ФАРМАКОЛОГИЈА - Проф.д-р Силвана Георгиева, Проф.д-р Илијана Муратовска pdf 1124 Kb
3 БРУКСИЗАМ И ОКЛУЗАЛНИ ПАРАФУНКЦИИ - ОПШТ ДЕЛ Автор: Проф. д-р Билјана Капушевска (издадено 2014) pdf 50 Kb
4 БРУКСИЗАМ И ОКЛУЗАЛНИ ПАРАФУНКЦИИ - СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ Автор: Проф. д-р Билјана Капушевска (издадено 2015) pdf 55 Kb
5 СТОМАТОЛОШКА КЕРАМИКА - Проф.д-р Јагода Бајевска docx 13 Kb
6 "ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ПАРОДОНТАЛНАТА БОЛЕСТ" : Киро ИВАНОВСКИ (С.ПЕШЕВСКА, М.ПАНДИЛОВА, К.ДИРЈАНСКА, С.РИСТОСКА С.МИНДОВА, Е.СТЕФАНОВСКА В.КОКОЛАНСКИ) pdf 2112 Kb
7 ЕРГОНОМИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА - Соња Еленчевса-Апостолска pdf 259 Kb
8 ЕНДОДОНЦИЈА - Соња Еленчевска-Апостолска; Василка Ренџова pdf 1307 Kb
9 ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ) Автор: Проф. д-р Билјана Капушевска (издадено 2013) docx 13 Kb
10 ДИСФУНКЦИЈА НА ВИЛИЧНИОТ ЗГЛОБ Проф.д-р Љубен Гугувчевски pdf 5635 Kb