Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Учебни помагала
   Документ  
1 Прирачник- пакет материјали за практична настава по Орална биохемија pdf 935 Kb
2 Клиничка пародонтологија - ПРАКТИКУМ - Науч.сораб. Катарина Дирјанска, Науч.сораб. Вера Радојкова-Николовска, Науч.сораб. Стевица Ристоска, Науч.сораб.Соња Миндова,Науч.сораб. Емилија Стефановска, Науч.сораб. Кристина Митиќ pdf 1617 Kb
3 СТОМАТОЛОШКА РЕНДГЕНОЛОГИЈА : Проф. д-р Марија Стевановиќ pdf 11697 Kb
4 ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕТИКА : Проф. д-р Љубен Гугувчевски pdf 4455 Kb
5 "ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА" : Прoф.д-р.К.Ивановски pdf 9219 Kb