Совет на студиската програма за трет циклус

 

     Докторските студии се координираат од страна на Советот на студиската програма за трет циклус на студии – докторски студии по стоматологија, тело формирано од Наставно-научниот совет на Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј,, Стоматолошки факултет – Скопје, по принцип на претставници од 7-те Катедри на Факултетот. 

  • Советот функционира во следниов состав
  • Советот ги има следниве надлежности