Општи информации

Општи информации

       Деканатот на Стоматолошкиот факултет во Скопје е сместен во комплексот на Државната болница во Скопје.

Адреса:
Деканат
при Стоматолошки факултет
Мајка Тереза бр. 43 – 1000 Скопје

       Наставата се изведува на Стоматолошкиот и на Медицинскиот факултет.

       Според досегашната организациона поставеност Стоматолошкиот факултет функционира во заедништво со Универзитетскиот стоматолошки клинички центар и Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија, како наставни бази, каде всушност се реализираат активностите на наставниот и помошно-наставниот кадар (наставно-образовната, научната и апликативната дејност).

       Медицинските предмети се изучуваат во првите три години од додипломските студии. Во последните две години се изучуваат стоматолошките предмети.

Информации:
Тел.: (02) 3115-647
Факс: (02) 3115-647
e-mail: sfs@stomfak.ukim.edu.mk