Активности, обврски и задолженија на кандидатите

I - семестар

I I - семестар

Активности

ЕКТС

Активности

ЕКТС

Три генерички предмети од обуката за истражување

12

Еден задолжителен предмет од обуката за едукација

10

Еден задолжителен предмет од обуката за едукација

10

Еден изборен предмет од обуката за едукација

5

Еден изборен предмет од обуката за едукација

5

Истражување за подготовка на тема за

докторска дисертација

11

Литература, консултации околу изборот на темата

3

Докторски семинар со јавна презентација

4

Вкупно:

30

Вкупно:

30

I I I - семестар

I V - семестар

Активности

ЕКТС

Активности

ЕКТС

Истражување, подготвување и

поднесување на пријава на тема за докторската дисертација

28

Истражување и објавување резултати

25

Годишна конференција

2

Годишна конференција со јавна презентација

2

Вкупно:

30

Работилница за истражувачка практика

3

Вкупно:

30

V - семестар

 

VI - семестар

 

Активности

ЕКТС

Активности

ЕКТС

Истражување и објавување резултати

28

Истражување и пишување на тезата

25

Семинар со јавна презентација

2

Годишна конференција

2

Вкупно:

30

Работилница за научноистражувачка

практика

3

Вкупно:

30

6 семестри x 30 ЕКТС = 180 ЕКТС кредити

 

Листа на задолжителни и изборни предмети за секој модул одделно. Студентот може да одбере изборни предмети и од друг модул ако тие се во најтесна врска со проблемот кој го обработува во тезата.

 

- СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

- ОРТОДОНЦИЈА

- ОРАЛНА ХИРУГИЈА 

- МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

- ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА

- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА

- ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА