Структура на студиска програма за докторски студии

Докторските студии траат три години и вкупно носат 180 ЕКТС - кредити.

Структурата на студиската програма е следна:

 

*Обука за истражување – 30 кредити

*Обука за едукација – 30 кредити и

*Пријава, изработка и одбрана на докторска дисертација – 120 кредити