докторски

Дисертации и тези


Индекс на дисертации и тези според автори
(по азбучен редослед)


А
Ангелов Никола. Некои орално-ткивни аспекти кај заболени од Diabetes Mellitus (магистерски
труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (81 стр).
Андреевски А, Васков И, Наумовски С, Давчева-Чакар М. Валоризација на функционалните резултати кај палатопластиката во Р. Македонија (научноистражувачки проект).Стоматолошки факултет, Медицински факулетет и Мин.за наука, Скопје 1998.
Антовска Љубица. Физико-хемиски промени на плунката кај пациенти со микробен протезен стоматит (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1983. (96 стр).
Атанасова Елизабета.Клиничко-биометриска евалуација на слободниот гингивален и латералниот мукопериостеален “педицле” автокалем во третманот на гингивалната рецесија (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1991. (76 стр).
Атанасовска-Стојановска Анета. Влијанието на нивото и функционалната способност на имунокомпетентните клетки Т, Б и НК (natural killer) врз појавата и текот на пародонталната болест кај младата популација (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (154 стр).
Атанасовска-Стојановска Анета. Влијанието на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонската популација (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2007 (116 стр).

Б
Бајевска Јагода. Деформација на тело на мост во зависност од висината, ширината и големината
на распонот (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1988. (72 стр).
Бајевска Јагода. Клинички и лабораториски испитувања на деформација на тела на мостови (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1992. (114 стр).
Бајрактарова Бона. Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје,
1988. (160 стр).
Бајрактарова Бона. Развиток и ерупција на трајните заби кај децата од СР Македонија (научноистражувачки проект). СИЗ за научни дејности и Стоматолошки факултет, Скопје, 1991. (186 стр).
Бајрактарова Б, Сотировска-Ивковска А, ИвковскиЉ. Процена на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозно и кариозно променети заби во детска возраст: клиничка, морфолошка и имунохистохемиска студија (научноистражувачки проект. Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003.
Белазелкоска Златанка. Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1981. (99 стр).
Белазелкоска Златанка. Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1989. (419 стр).
Бенедети Алберто. Петгодишно преживување кај пациенти со карцином на долната усна во зависност од применетиот метод на лекување (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје,
1992. (67 стр).
Бенедети Алберто. Имунолошките аспекти на инфекциите во максилофацијалната регија (докторска дисертација).Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (86 стр).
Беќировиќ Мери. Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1990. (93 стр).
Беќировиќ Мери. Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите
трајни заби (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1997. (84 стр).
Богдановски Игнатие. Корекција на вертикалната димензија по емпириското одредување на висината на гризот и централната оклузија кај пациенти со тотална беззабост (хабилитационен
труд). Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1977. (75 стр).
Богдановски Игнатие. Прилог ка проучавању ефикасности примене томографије код одреѓивања
интер виличне релације у току израде тоталних зубних протеза (докторска дисертација). Стоматолош ки факултет, Сарајево, 1989, (95 стр).
Бојаџиев Владимир.Индикации и клиничка процена на хируршки третман на импактирани супернумерич ки заби (магистерски труд).Стоматолошки факултет, Скопје, 2003. (73 стр).
Бојаџиев Тодор. Дентоалвеоларни морфолошки карактеристики и развојни промени кај Трисомија
21 (хабилитационен труд). Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1978. (188
стр).
Бојаџиев Тодор.Типологија диферентне статичке морфологије раста и развитка: рентгенкраниометријска анализа (докторска дисертација). Медицински факултет, Ниш, 1985. (424 стр).
Бундевска Јадранка. Местоположба на првите горни молари: рендгенкраниометриска анализа
(магистерски труд).Стоматолошки факултет, Скопје, 1991. (86 стр).
Бундевска Јадранка. Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните
протези (докторска дисертација).Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (179 стр).

В
Вандевска-Радуновиќ Васка. Фамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви. (магистерски труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1990 (82 стр).
Ванковски Владо. Компаративна анализа на забалото со помош на периотест кај интактни прирони заби, ендодонтски третирани и заби со протетичко помагало. (специјалистички труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2001. (67 стр).
Василевски Бранко. Превентивно хируршко решавање на карциномите на долната усна: наше искуство со примена на методата по Јохансон (патохистолошка и електромиографска евалуација).
(магистерски труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1982. (81 стр).
Василевски Бранко. Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол. (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1989. (176 стр).
Василевски Б, Зужелова М, Велески Д, Бенедети А, Кирков А. Превентивно хируршко лекување на деформитетите во Р. Македонија (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за наука, Скопје 1998.
Васков Илија. Терапија на долновиличните фрактури. (хабилитационен труд) Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1972. (103 стр).
Васков Илија. Примена компресивне остеосинтезе у терапији доњевиличних прелома. (докторска дисертација) Војномедицинска академија, Београд, 1981.
Васков Илија, Наумовски Радослав. Остеосинтезата во третманот на мандибуларните фрактури. (научноистражувачки проект) Стоматолошки факултет, Медицински факултет и Министерство за наука, Скопје 1985. (134 стр).
Велески Драгољуб. Биофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална беззабост (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1982. (84 стр).
Велески Драгољуб. Евалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакцијата на потпорните ткива кај суптотални протези (докторска дисертација) Стоматолошки факултет, Скопје, 1988. (197
стр).
Велески Д, Филјански М, Богдановски И. и сор. Реакција на потпорните ткива кај парцијалните
протези во корелација со конструкционата изведба на врската меѓу протезите и забите (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет, Скопје 1991. (172 стр).
Велев Димитар, Ѓорѓев Драган, Нечева Љубинка,Царчев Миле, Филјански Павле и сор. Содржина на флуор во водата за пиење со осврт на ендемски подрачја на флуороза како основа за
оптимализација на дозите во СР Македонија. (научноистражувачки проект),Републички завод
за здравствена заштита, Скопје, 1991. (154 стр).
Величковски Борис. Фреквенција на локализација на импактиран и полуимпактиран долен трет молар и можности за тераписки третман (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје,
1993. (135 стр).
Величковски Борис. Примена на компјутеризирана томографија и магнетна резонанца во хирурш-
киот третман на импактирните заби (доктроска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје,
2002. (340 стр).

Г
Георгиев Златко. Патохистолошки промени на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција.
(магистерски труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1992. (130 стр).
Георгиев Златко. Хисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (125 стр).
Георгиева Силвана. Прилог кон етиологијата на глосопирозите. (магистерски труд) Стоматолош-
ки факултет, Скопје, 1992. (85 стр).
Георгиева Силвана. Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (81 стр).
Гиговски Никола. Иследување ин витро на дебелината на цементниот слој по цементирањето на
артифицијални забни коронки со цинк-фосфатен цемент Цегал и глас-јономер Мерон. (магистерски
труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1998. ( 71 стр).
Грчев Александар. Современи радиолошки и клинички дијагностички методи кај мѕоартхропатхиата на темпоромандибуларниот зглоб. (магистерски труд).Стоматолошки факултет, Скопје, 1993.
Грчев Александар. Дијагностички и тераписки аспекти кај колум фрактурите (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2001. (120 стр).
Гугучевски Љубен. Електромиографско испитување на предниот слепоочен и масетеричен мускул
кај корисници на тотални протези при исхрана. (магистерски труд) Стоматолошки факултет,
Скопје, 1989. (71 стр).
Гугучевски Љубен. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези. (докторска дисертација) Стоматолошки факултет,
Скопје, 1991. (113 стр).

Д
Даштевски Бранислав.Употребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при
определувањето на ориентационата протетичка рамнина.(докторска дисертација) Стоматолошки
факултет, Скопје, 1987. (194 стр).
Даштевски Б, Грковиќ Б, Карговска А, ОзеровиќБ, Ќофкарова Н, Ѓорѓевиќ Н, Даштевски ББ,Аврамовски С.Антропометриските параметри на краниумот како основа за стоматопротетичка реконструкција (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за
научни дејности. Скопје, 1991. (179 стр).
Дејаноски Крсте. Дентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост (доктроска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје. 1993. (182 стр).
Димитровски Вангел. Прилог кон патогенезата на воспалителните форми на прогресивната пародонтопатија (хабилитационен труд). Стоматолош ки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1978. (98 стр).
Димитровски Вангел. Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1990. (142 стр).
Димитровски В, Поповска М, Атанасовска А, Димитровски
О, Ристовски М. Промени во имунолошката реактивност кај пародонтална болест кај млада популација (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за
образование и наука, Скопје, 2003. (143 стр).
Димитровски Оливер. Имунолошки промени кај пациенти со хронични пародонтити(магистерски
труд).Стоматолошки факултет, Скопје, 2003. (91 стр).
Димитровски Оливер. Клинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2007. (113 стр) .
Димков Александар. Микробиолошки аспекти на хемиски и механички средства за орална хигиена кај школски деца (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2003. (137 стр).
Димкова Љупка. Етио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција (магистерски труд). Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1976. (78 стр).
Димкова Љупка. Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1981. (209 стр).
Димова Цена. Клиничка евалуација на фибринолитичката активност на крвта при орално-хируршки интервенции (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (120 стр).
Димова Цена. Клиничка подготовка и процена на обезбедената локална хемостаза при оралнохируршкиот третман кај пациенти со тромботични заболувања (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2007
Дирјанска Катарина. Клиничко-биохемиска детекција на иницијалната пародонтална лезија (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (65 стр).
Доневски Б(коорд). Ташева М, Пановска В, БајрактароваБ. и сор.Класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражувања (научноистражувачки проект). Унив.
Св.Кирил и Методиј,Скопје; Унив Св.Климент Охриски, Битола Скопје&Битола 2001. (59 стр).

Ѓ
Ѓоргова Јулијана
. Положба на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетните мекоткивни
структури и промените на профилот на лицето (магистерски труд). Стоматолошки факултет,
Скопје., 1981. (69 стр).
Ѓоргова Јулијана. Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1990. (158 стр).
Ѓорѓиевска Елизабета. Промени на својствата на полиацид-модифицираните композитни смоли
(компомери) по складирање во раствори од киселини: ин витро студија.(магистерски труд). Стоматолош ки факултет, Скопје, 2002 (116 стр).
Ѓорчулеска Надежда. Промените на димензиите на денталните лакови и структурата на сегментите на денталните лакови кај случаите со примарна тескоба (хабилитационен труд). Стоматолошки оддел при Медицинсикиот факултет, Скопје, 1977. (86 стр).
Ѓорчулеска Надежда. Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје,
1986. (182 стр).

Е
Еленчевска-Апостолска Соња. Корелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси,
плунката и примарната бактериска импланација на клинички здрава емајлова површина (магистерски труд).Стоматолошки факултет, Скопје, 1994. (70 стр).
Еленчевска-Апостолска Соња. Улогата на Стрептоцоццус мутанс и Лацтобациллус во етиопатогенезата на денталниот кариес (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2001. (111 стр).
Еленчевски Сашо. Карактеристики на хуморалниот имунолошки одговор во саливата и серум кај
стоматитис протетика (магистерски труд). Стоматолошки факултет Скопје, 2000.

Ж
Железаров Димитар. Симплекс шина: монографија за фиксација на разлулани заби
(хабилитационен труд). Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1959.

З
Зеќири Бејтула. Објективно вреднување на малоклузии при потребите за ортодонските третмани
(магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1999. (90 стр).
Зужелова Марија. Рендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во
етничките групи (магистерски труд). Стоматолош ки факултет, Скопје, 1983. (106 стр).
Зужелова Марија. Рендгенска кефалометриска проучавања линеарних и ангуларних димензија
назолабијалних структура код особа са нормалном оклузијом и малоклузијом 2.,1. и 3. класе
(докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Београд, 1989. (103 стр).

И
Ивановски Ќиро. Имунолошки статус кај заболени од рекурентен афтозен стоматит
(магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1993 (103 стр).
Ивановски Ќиро. Етипатогентскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата на оралната
мукозна мембрана (докторкска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (82 стр).
Иљовска Снежана. Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспект кај инсулинозависен дијабет (тип 1) во детска возраст и адолесценција. (докторска дисертација) Стоматолошки факултет, Скопје, 1988. (183 стр).
Иљовска С, Јанкуловска М, Павлевска М и сор. Состојба на оралното здравје, можности и реализација за санација и превентива кај ментално ретардирани деца (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003.

Ј
Јанев Едвард. Рендгенолошка евалуација на коскениотткивен одговор на вилиците по апликација
на алопластични материјали (магистерски труд). Стоматолошки факултет Скопје, 2003. (100 стр).
Јанев Јордан. Клинички, рентгенолошки и гнатодинамометријски аспект испитивања реимплантираних зуба (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Сарајево, 1986. (274 стр).
Јанев Ј, Богдановски И, Бојаџиев Т, Шабанов Е,Велески Д, Јанев Р. Примена на биокерамички ендоосеални имплантати во стоматологијата. (научноистражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за наука на Р. Македонија.
Скопје, 1991.
Јанев Роберт. Типови на раст и развој при малоклузија ИИ класа 1 одделение (магистерски труд).
Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (102 стр).
Јанкуловска Мира. Предиспозиција кон кариес следена преку нивото на саливарните флуориди
(магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1994. (74 стр).
Јанкуловска Мира. Флуоридната концентрација во оралниот медиум пред и по флуориден топикален третман (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (112 стр).
Јанкуловска Евдокија. Џвакален ефект кај индивидуи со интактно забало (магистерски
труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1989. (98 стр).
Јанкуловска Евдокија. Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма
алвеоларни гребени (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1991. (176 стр).
Јовановски Сашо. Компаративна анализа на прецизноста на рабното затварање на леани надградби изработени по директен и индиректен метод (магистерски труд). Стоматолошки
факултет Скопје, 2002.

К
Кацарска Марина. Морфолошка диспозиција на периапикалните варијации на каналниот систем
кај хуманите максиларни премолари: ендодонтско- оралнохируршки тераписки проблем (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2003. (105 стр).
Кануркова Лидија. Трансферзални односи и промени во орофацијалната регија кај унилатералните вкрстени загризи. (магистерски труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1989. (123 стр).
Кануркова Лидија. Примена на мултидимензионална анализа при дијагностицирање на трансверзални отстапувања во дентофацијалната регија. (докторкска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2000. (166 стр).
Капушевска Билјана. Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1990. (82 +12 стр).
Капушевска Билјана. Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1998. (140 стр).
Кировски Игор. Краниометриска процена на положбата на хиоидната коска кај испитаници со нормална оклузија и испитаници со малоклузија ИИ класа 1. одделение по Англе (магистерски труд).
Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (62 стр).
Кокочева Олга. Етио-патогенетски и превентивни аспекти на циркуларниот кариес кај млечни заби (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 2002. (102 стр).
Коруноска Весна. Рендгенкраниометриска процена за промена на вертикалната димензија кај пациенти со тотални протези.(магистерски труд) Стоматолошки факултет, Скопје 1993. (63 стр).
Коруновска-Стевковска В. Т-scan II компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фикснопротетички конструкции (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2007.
Ковачевска Гордана. Дезинфекција на отпечатоците за изработка на фиксни протетички надоместоци како превенција на терапевтскиот тим (магистерски труд). Стоматолошки факултет,
Скопје, 1990. (82 стр).
Ковачевска Гордана. Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални
надградби како носачи на фиксни конструкции (докторкса дисертација). Стоматолошки факултет,
Скопје 1994. (161 стр).
Ковачевска Ивона. Присуство на жива во плунка и дентин при едносеансна апликација на повеќе
амалгамски полнења (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1999. (58 стр).
Ковачевска Ивона. Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 2007.

Л
Лазаревска Благородна. Улогата на локалните фактори во етиопатогенезата на прогресивната
пародонтопатија (хабилитационен труд). Стоматолош ки оддел при Медицинскиот факултет,
Скопје, 1974. (146 стр).
Лазаревска Благородна и сор. Проучување на застапеноста на прогресивната пародонтопатија во СР Македонија и нејзините етиопатогенетски механизми. (научноистражувачки проект). Стоматолош ки факултет и Заедница за научни дејности, Скопје. 1979. (116 стр).
Лазаревска Емилија. Морфолошки развојни промени на максила кај нормална оклузија: рендген-
краниометриска анализа. (магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1993. (79 стр).
Лазаревски Слободан. Согледувања на функционалните параметри при хируршкиот третман на
мандибуларниот прогнатизам. (хабилитационен труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1980. (95
стр).
Левенска Горица. Процена на говорот кај индивидуи со малоклузии (докторска дисертација). Стоматолош ки факултет, Скопје, 2000. (93 стр).

М
Мешков Мирослав. Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со
малоклузии класа 2, 2.одделение (докторска дисертација). Стоматиолошки факултет, Скопје,
1983. (158 стр).
Мирчев Ефтим. Корелација помеѓу екстрахираните заби, најдените и потребните протетички реставрации (хабилитационен труд). Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, Скопје, 1978.
(71 стр).
Мирчев Ефтим. Влијанието на водата на врзувачките и термичката експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1993. (109 стр).
Мирчева Мила. Ефектот на администрацијата на тетрациклините во првите години од животот на
забите во развој (хабилитационен труд). Стоматолош ки оддел при Медицинскиот факултет,
Скопје, 1977. (75 стр).
Мирчева Мила. Некои патогенетски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во
стоматолошката практика (докторска дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1988.
(145 стр).
Мирчева М, Саракинова О, Јовановска М и сор. Евалуација на кариес-протективниот ефект на
шеќерните супституенти од типот на полиоли (ксилитол, сорбитол) (научноистражувачки проект).
Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003.
Муровска Марија. Проблемот на акутната одонтогена инфекција во оралнохируршката практика.
(хабилитационен труд) Стоматолошки факултет, Скопје, 1980. (83 стр).

Н
Набил-Болис Ј. Етиопатогенетски аспекти на алвеолитот и можности на терапискиот третман
(магистерски труд). Стоматолошки факултет, Скопје, 1988. (105 стр).
Накова Марија. Прилог кон познавање на протеините, јаглените хидрати и липидите во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд). Стоматолошки оддел
при Медицинскиот факултет, Скопје, 1976. (81 стр).
Накова Марија. Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност (докторска дисертација). Стоматолошки фа