учебници

Учебници и книги

      Во продолжение можете да ги најдете сите учебници на коишто издавач е Факултетот- авторите се подредени по азбучен ред:

Б
Белазелкоска З., Накова М.
  Орална патологија.  Скопје,  Стоматолошки факултет,  2003

В
Ванковски В
.  Стоматолошки супраструктури над имплантати.  Скопје,  Стоматолошки факултет,  2005

Г
Георгиева Е.  Флуороослободувачки дентални реставративни материјали.  Скопје,  Стоматолошки факултет  2004.

Д
Даштевски Б. Вовед во стоматологијата (2. изд). Скопје, Стоматолошки факултет, 2002.
Димитровски В, Поповска-Спасовска М. Основи на оралната пропедевтика. Скопје, Стоматолошки факултет, 2002.

З
Зужелова М.  Ортодонција за стручни забни техничари.  Скопје,  Стоматолошки факултет,  2004.

И
Иванова-Петкова Е., Ковачевска Г., Капушевска Б., Велески Д., Бундевска Ј. Апарати и инструменти за заботехничка лабораторија. Стоматолошки факултет, Скопје, 2005
Иљовска С., Јанулковска М., Павлевска М., Пандилова М. Забоздравство во заедницата. Стоматолошки факултет, Скопје, 2006

Ј
Јанкуловска Е. Анатомија и морфологија на вилиците и забите. Скопје, Стоматолошки факултет, 2001.
Јанкуловска Е. Тотална протеза: претклиника. Стоматолошки факултет, Скопје, 2005.

М
Мирчев Е (уредник). Македонска стоматолошка библиографија. Скопје, Стоматолошки факултет. 1989.
Мирчев Е (уредник). 30 години Стоматолошки факултет (1959-1989) Скопје, Стоматолошки факултет, 1989.

Н
Накова М. (уредник). Галерија на кадрите на Стоматолошкиот факултет во Скопје (1959-1999). Стоматолошки факултет, Скопје, 1999.
Накова М, Ивановски К, Пешевска С.Основи на оралната физиологија и биохемија. Скопје, Стоматолошки факултет, 2002.
Накова М. (уредник). Македонска стоматолошка библиографија. Скопје, Стоматолошки факултет. 2004.
Накова М., Поповска М. Дијагностика на оралните лезии, Стоматолошки факултет, Скопје, 2006.

О
Оџаклиевска С, Белазелкоска З.  Фармакологија во стоматологијата.  Скопје,  Стоматолошки факултет,  2005.

С
Ставревска Миновска А, Пандилова М, Ивановски Ќ. Орална хигиена. Стоматолошки факултет, Скопје, 2004.
Ставревска Миновска А. Професионализам и тимска работа. Стоматолошки факултет, Скопје, 2004.
Стевановиќ ММ. Микроелементи, исхрана и кариес. Стоматолошки факултет, Скопје, 2004.

Ц
Царчев М. Превентивна стоматологија. Стоматолошки факултет, Скопје, 2006.