Низ времето

Низ времето

Додипломски студии

 • 1948/49 - основана е Клиниката за усни, забни и вилични болести при Медицинскиот факултет во Скопје
 • 1959/60 - запишана е првата генерација од 38 студенти на Отсекот за стоматологија при Медицинскиот факултет
 • 1963/64 - прва генерација дипломирани студенти
 • 1977/78 - Стоматолошкиот оддел прерасна во СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, со 8 катедри за стоматолошките предмети
 • 12. октомври 1978 - одржана првата редовна седница на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет

Студиски програми низ историјата

 • 1959/60 - 1963/64         - четиригодишни студии
 • 1964/65 - 1990/91         - петгодишни студии
 • 1991/92 - 2001/2002     - шестгодишни студии
 • 2003                               - петгодишни студии (Европски кредит трансфер систем)

Постдипломски студии

Издавачка дејност

Научноистражувачка дејност

 • 1978 - основана првата самостојна Библиотека на Стоматолошкиот факултет
 • 1979 - одбранета првата докторска дисертација од областа на стоматологијата (листа на докторски дисертации по години)
 • 1979 - одбранет првиот научноистражувачки проект од областа на стоматологијата