Катедри

 
КАТЕДРИ
 
· Катедра по болести на уста и пародонтот
· Катедра по стоматолошка протетика
· Катедра по болести на забите и ендодонтот
· Катедра по орална хирургија
· Катедра по ортодонција
· Катедра по детска и превентивна стоматологија
· Катедра по максилофацијална хирургија
 


 
БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ 
Раководител на катедрата - Проф. д-р 
Маја Пандилова

Наставници и соработници:
ЌИРО ИВАНОВСКИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
МИРЈАНА ПОПОВСКА
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
МАЈА ПАНДИЛОВА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
СНЕЖАНА ПЕШЕВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
АНЕТА АТАНАСОВСКА СТОЈАНОВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ВЕРА РАДОЈКОВА НИКОЛОВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
КАТАРИНА ДИРЈАНСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
СОЊА МИНДОВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
СТЕВИЦА РИСТОВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
КРИСТИНА МИТИЌ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВСКА ЛЕВЕСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
 


 
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 
Раководител на катедрата - Проф. д-р 
Јагода Баевска

Наставници и соработници:
ЉУБЕН ГУГУВЧЕВСКИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ЕВДОКИЈА ЈАНКУЛОВСКА
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ЈАГОДА БАЕВСКА
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
НИКОЛА ГИГОВСКИ
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ВЕСНА КОРУНОВСКА СТЕФАНОВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ГОРДАНА  КОВАЧЕВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
САШО ЕЛЕНЧЕВСКИ ДОЦЕНТ
САЊА ПАНЧЕВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
САШО ЈОВАНОВСКИ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
НАТАША СТАВРЕВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ЕМИЛИЈА БАЈРАКТАРОВА ВАЉАКОВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
АНЕТА МИЈОВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
БЛАГОЈА ДАШТЕВСКИ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
АНЕТА АНГЕЛОВСКА
АСИСТЕНТ
АТАНАС ШУКОВ
АСИСТЕНТ
НАДИЦА ЈАНЕВА
АСИСТЕНТ
АНДРЕЈА ЈОВАНОВСКИ
АСИСТЕНТ
СВЕТЛАНА ГАЧЕВА ЦВЕТКОВА
АСИСТЕНТ
ИГОР СТОЕВ
АСИСТЕНТ
ДРАГАН ПЕТРОВСКИ
АСИСТЕНТ
МАРЈАН ПЕТКОВ
АСИСТЕНТ
САШКО БОГДАНОВСКИ
АСИСТЕНТ
СОЊА ПЕТКОВА
ПОМЛАД АСИСТЕНТ
ВЕСНА ЈУРУКОВСКА ШОТАРОВСКА
ПОМЛАД АСИСТЕНТ
 


 
БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ
Раководител на катедрата – Проф. Д-р 
Соња Апостолска

Наставници и соработници:
СОЊА АПОСТОЛСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ЛИДИЈА ПОПОВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ИЛИЈАНА АЏИСАНКОВА МУРАТОВСКА
ДОЦЕНТ
ВАСИЛКА РЕНЏОВА
ДОЦЕНТ
ПАВЛИНА АЛЕКСОВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
МАРИНА ЕФТИМОСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ВЕСНА ФИЛИПОВСКА
АСИСТЕНТ
НИКОЛЧЕ ЈОВАНОВСКИ
ПОМЛАД АСИСТЕНТ
 


 
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
Раководител на катедрата - Проф. д-р Борис Величковски
 
Наставници и соработници:
БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ОЛИВЕР ДИМИТРОВСКИ
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА 
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
 
ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕФКОВСКА
ДОЦЕНТ
МАРИНА КАЦАРСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ЉУБА СИМЈАНОВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ЕДВАРД ЈАНЕВ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ГОРДАНА АПОСТОЛОВА
АСИСТЕНТ
ВЛАДИМИР ФИЛИПОВСКИ АСИСТЕНТ
   
 


 
ОРТОДОНЦИЈА
Раководител на катедрата - Проф. д-р
Лидија Кануркова
 
Наставници и соработници:
ЛИДИЈА КАНУРКОВА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
БИЛЈАНА ЏИПУНОВА
ДОЦЕНТ
НАТАША ТОШЕВСКА СПАСОВА
ДОЦЕНТ
ЦВЕТАНКА МИШЕВСКА
ДОЦЕНТ
ГАБРИЕЛА ЌУРЧИЕВА ЧУЧКОВА
ДОЦЕНТ
ИРЕНА ГАВРИЛОВИЌ
АСИСТЕНТ
БИЛЈАНА БОГДАНОВСКА АСИСТЕНТ
ЈАСНА ПЕТРОВСКА
ПОМЛАД АСИСТЕНТ
МАРИЈА МАНЕВА
ПОМЛАД АСИСТЕНТ
 
 


 
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
Раководител на катедрата - Проф. д-р 
Марија Стевановиќ
 
Наставници и соработници:
МИРА ЈАНКУЛОВСКА
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
МАРИЈА СТЕВАНОВИЌ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ЕЛИЗАБЕТА ЃОРГИЕВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
АНА СОТИРОВСКА ИВКОВСКА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
МЕРИ ПАВЛЕСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ОЛГА КОКОЧЕВА ИВАНОВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
АЛЕКСАНДАР ДИМКОВ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ВЕСНА АМБАРКОВА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
   
 


 
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
Раководител на катедрата - Проф. д-р 
Алберто Бенедети
 
Наставници и соработници:
АЛЕКСАНДАР ГРЧЕВ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
АЛБЕРТО БЕНЕДЕТИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
СЛАВЕ НАУМОВСКИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
ДАНИЦА ПОПОВИЌ МОНЕВСКА
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
СУЗАНА ДВОЈАКОВСКА
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
АНТОНИО КИРКОВ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ГОРАН ПАНЧЕВСКИ
АСИСТЕНТ
АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ
АСИСТЕНТ