Деканска структура

 

В.Д. ДЕКАН

Проф. д-р  Мирјана Поповска

mpopovska@stomfak.ukim.edu.mk

 


 

В.Д. ПРОДЕКАНИ

 

В.Д. Продекан за настава

Проф.д-р Даница Моневска-Поповиќ

dpopovic@stomfak.ukim.edu.mk

 

В.Д. Продекан за наука 

 

Проф.д-р Никола Гиговски

ngigovski@stomfak.ukim.edu.mk

 

В.Д. Продекан за меѓународна соработка

Доц. д-р Илијана Муратовска

imuratovska@stomfak.ukim.edu.mk