Управување

Органи на управување

  • Декан - раководен орган на Факултетот. Го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство
  • Деканатска управадекан, продекани и шефови на катедри
  • Наставно-научен совет е стручен орган кој го сочинуваат сите редовни и вонредни професори и доцентите од катедрите на предметите на Стоматолошкиот факултет. Во Наставно-научниот Совет свои претставници избираат соработниците и студентите.