ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 2 2 9.00 4
2 Анатомија и морфологија на вилици и заби 2 9.00 4
3 Стоматолошки материјали 2 10.00 4
4 Физиологија 1 2 9.00 4
5 Хистологија и ембриологија 2 8.50 4
6 Епидемиологија 4 8.50 4
7 Орална хигиена 4 9.00 4
8 Патолошка физиологија 4 9.00 4
9 Патолошки основи на болестите 4 7.50 4
10 Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 4 9.00 4
11 Психијатрија 4 9.00 4
12 Фармакологија 4 9.00 4
13 Дерматовенерологија 6 8.50 4
14 Индивидуален проект 6 9.00 4
15 Општа хирургија 6 8.00 4
16 Основи на клиничка радиологија 6 7.00 4
17 Превентивна стоматологија 6 9.00 4
18 Претклиничка ендодонција 6 9.00 4
19 Претклиничка фиксна протетика 2 6 9.00 4
20 Клиничка кариологија 2 8 9.00 4
21 Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8 9.00 4
22 Орална медицина и патологија 2 8 9.00 4
23 Орална хирургија 1 8 9.00 4
24 Ортодонција 1 8 9.00 4
25 Претклиничка пародонтологија 8 9.25 4
26 Mаксилофацијална хирургија 2 10 8.00 4
27 Детска стоматологија 2 10 8.25 4
28 Клиничка ендодонција 2 10 8.25 4
29 Клиничка пародонтологија 2 10 8.25 4
30 Клиничка фиксна протетика 2 10 8.75 4
31 Судска медицина и форензичка стоматологија 10 9.00 4