ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 1 1 9.04 284
2 Биологија 1 9.31 48
3 Биостатистика 1 8.91 92
4 Биофизика 1 9.06 84
5 Медицинска етика и психологија 1 9.04 192
6 Медицинска хемија и биохемија 1 9.03 152
7 Ергономија 3 9.25 312
8 Микробиологија и имунологија 3 9.17 300
9 Општа патологија 3 7.75 720
10 Орална биохемија 3 9.57 304
11 Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 3 8.94 540
12 Физиологија 2 3 8.99 368
13 Гнатологија 5 8.48 288
14 Интерна медицина 5 8.24 292
15 Инфектологија 5 8.68 440
16 Неврологија 5 7.95 280
17 Оториноларингологија 5 8.53 260
18 Педијатрија 5 8.49 304
19 Претклиничка кариологија 5 9.35 300
20 Претклинична фиксна протетика 1 5 8.91 376
21 Анестезија и седација 7 8.90 352
22 Забоздравство во заедницата 7 9.22 360
23 Клиничка кариологија 1 7 8.99 340
24 Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 7 8.88 360
25 Орална медицина и патологија 1 7 9.25 308
26 Претклиничка орална хирургија 7 9.18 348
27 Стоматолошка рентгенологија 7 8.84 408
28 Mаксилофацијална хирургија 1 9 7.84 188
29 Детска стоматологија 1 9 8.81 288
30 Клиничка ендодонција 1 9 9.04 280
31 Клиничка пародонтологија 1 9 9.34 244
32 Клиничка фиксна протетика 1 9 8.70 188
33 Орална хирургија 2 9 9.15 220
34 Ортодонција 2 9 9.18 312