ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 2 2 9.17 368
2 Анатомија и морфологија на вилици и заби 2 9.48 352
3 Стоматолошки материјали 2 9.23 352
4 Физиологија 1 2 9.33 356
5 Хистологија и ембриологија 2 9.32 356
6 Епидемиологија 4 8.75 236
7 Орална хигиена 4 9.47 248
8 Патолошка физиологија 4 9.41 268
9 Патолошки основи на болестите 4 7.64 260
10 Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 4 9.00 260
11 Психијатрија 4 9.25 224
12 Фармакологија 4 8.68 256
13 Дерматовенерологија 6 8.79 268
14 Индивидуален проект 6 9.34 384
15 Општа хирургија 6 8.33 340
16 Основи на клиничка радиологија 6 8.34 464
17 Превентивна стоматологија 6 9.21 372
18 Претклиничка ендодонција 6 9.44 352
19 Претклиничка фиксна протетика 2 6 9.21 380
20 Клиничка кариологија 2 8 8.62 288
21 Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8 8.40 200
22 Орална медицина и патологија 2 8 8.93 184
23 Орална хирургија 1 8 8.60 184
24 Ортодонција 1 8 8.91 304
25 Претклиничка пародонтологија 8 9.61 272
26 Mаксилофацијална хирургија 2 10 7.67 188
27 Детска стоматологија 2 10 8.42 232
28 Клиничка ендодонција 2 10 8.65 260
29 Клиничка пародонтологија 2 10 8.74 212
30 Клиничка фиксна протетика 2 10 8.15 200
31 Судска медицина и форензичка стоматологија 10 8.39 208