ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 1 1 9.11 628
2 Биологија 1 9.59 392
3 Биостатистика 1 9.25 420
4 Биофизика 1 8.85 432
5 Медицинска етика и психологија 1 9.01 460
6 Медицинска хемија и биохемија 1 9.06 464
7 Ергономија 3 8.70 260
8 Микробиологија и имунологија 3 8.98 284
9 Општа патологија 3 7.38 612
10 Орална биохемија 3 9.43 256
11 Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 3 8.52 496
12 Физиологија 2 3 8.86 332
13 Гнатологија 5 8.80 432
14 Интерна медицина 5 8.91 352
15 Инфектологија 5 8.88 488
16 Неврологија 5 8.32 412
17 Оториноларингологија 5 8.84 456
18 Педијатрија 5 8.34 276
19 Претклиничка кариологија 5 9.35 404
20 Претклинична фиксна протетика 1 5 9.13 444
21 Анестезија и седација 7 8.25 220
22 Забоздравство во заедницата 7 9.52 316
23 Клиничка кариологија 1 7 8.48 304
24 Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 7 8.84 216
25 Орална медицина и патологија 1 7 9.19 216
26 Претклиничка орална хирургија 7 8.74 200
27 Стоматолошка рентгенологија 7 8.75 248
28 Mаксилофацијална хирургија 1 9 7.13 256
29 Детска стоматологија 1 9 8.64 312
30 Клиничка ендодонција 1 9 8.98 340
31 Клиничка пародонтологија 1 9 8.80 288
32 Клиничка фиксна протетика 1 9 8.26 280
33 Орална хирургија 2 9 9.36 288
34 Ортодонција 2 9 9.40 316