ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 2 2 8.82 832
2 Анатомија и морфологија на вилици и заби 2 8.66 368
3 Стоматолошки материјали 2 8.40 260
4 Физиологија 1 2 9.07 352
5 Хистологија и ембриологија 2 8.69 452
6 Епидемиологија 4 8.84 388
7 Орална хигиена 4 9.53 404
8 Патолошка физиологија 4 9.41 440
9 Патолошки основи на болестите 4 7.65 768
10 Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 4 8.91 460
11 Психијатрија 4 9.40 408
12 Фармакологија 4 9.14 356
13 Дерматовенерологија 6 8.19 312
14 Индивидуален проект 6 9.29 372
15 Општа хирургија 6 7.57 252
16 Основи на клиничка радиологија 6 8.03 236
17 Превентивна стоматологија 6 8.98 344
18 Претклиничка ендодонција 6 9.22 324
19 Претклиничка фиксна протетика 2 6 9.27 344
20 Клиничка кариологија 2 8 8.47 352
21 Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8 8.11 296
22 Орална медицина и патологија 2 8 9.09 300
23 Орална хирургија 1 8 8.87 284
24 Ортодонција 1 8 8.77 292
25 Претклиничка пародонтологија 8 9.58 332
26 Mаксилофацијална хирургија 2 10 8.24 148
27 Детска стоматологија 2 10 8.87 164
28 Клиничка ендодонција 2 10 8.48 172
29 Клиничка пародонтологија 2 10 8.71 180
30 Клиничка фиксна протетика 2 10 8.46 148
31 Судска медицина и форензичка стоматологија 10 8.41 156