ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 1 1 8.98 560
2 Биологија 1 9.03 264
3 Биостатистика 1 8.96 312
4 Биофизика 1 8.40 324
5 Медицинска етика и психологија 1 9.10 344
6 Медицинска хемија и биохемија 1 8.72 364
7 Ергономија 3 9.22 440
8 Микробиологија и имунологија 3 9.32 396
9 Општа патологија 3 8.13 640
10 Орална биохемија 3 9.63 404
11 Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 3 8.93 596
12 Физиологија 2 3 9.22 464
13 Гнатологија 5 8.82 236
14 Интерна медицина 5 8.64 340
15 Инфектологија 5 8.66 484
16 Неврологија 5 8.11 236
17 Оториноларингологија 5 9.04 224
18 Педијатрија 5 8.74 420
19 Претклиничка кариологија 5 9.39 328
20 Претклинична фиксна протетика 1 5 9.23 312
21 Анестезија и седација 7 8.11 304
22 Забоздравство во заедницата 7 9.40 292
23 Клиничка кариологија 1 7 8.68 368
24 Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 7 8.86 308
25 Орална медицина и патологија 1 7 9.41 312
26 Претклиничка орална хирургија 7 8.84 296
27 Стоматолошка рентгенологија 7 8.57 312
28 Mаксилофацијална хирургија 1 9 8.25 268
29 Детска стоматологија 1 9 8.50 292
30 Клиничка ендодонција 1 9 8.57 304
31 Клиничка пародонтологија 1 9 9.11 312
32 Клиничка фиксна протетика 1 9 8.30 280
33 Орална хирургија 2 9 9.28 292
34 Ортодонција 2 9 8.93 336