ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 2 2 8.97 864
2 Анатомија и морфологија на вилици и заби 2 9.28 524
3 Стоматолошки материјали 2 8.98 412
4 Физиологија 1 2 9.11 456
5 Хистологија и ембриологија 2 8.95 656
6 Епидемиологија 4 8.96 436
7 Орална хигиена 4 9.37 384
8 Патолошка физиологија 4 9.32 480
9 Патолошки основи на болестите 4 8.35 480
10 Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 4 9.03 328
11 Психијатрија 4 8.93 344
12 Фармакологија 4 8.73 404
13 Дерматовенерологија 6 8.33 356
14 Индивидуален проект 6 9.28 284
15 Општа хирургија 6 7.96 316
16 Основи на клиничка радиологија 6 7.91 296
17 Превентивна стоматологија 6 8.96 292
18 Претклиничка ендодонција 6 9.05 384
19 Претклиничка фиксна протетика 2 6 9.56 364
20 Клиничка кариологија 2 8 8.91 296
21 Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8 8.34 264
22 Орална медицина и патологија 2 8 9.05 284
23 Орална хирургија 1 8 8.89 272
24 Ортодонција 1 8 8.98 332
25 Претклиничка пародонтологија 8 9.49 336