ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Доктор по дентална медицина
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Анатомија 1 1 8.98 592
2 Биологија 1 9.21 392
3 Биостатистика 1 9.24 392
4 Биофизика 1 8.46 388
5 Медицинска етика и психологија 1 9.21 408
6 Медицинска хемија и биохемија 1 9.19 416
7 Ергономија 3 8.40 270
8 Микробиологија и имунологија 3 8.64 408
9 Општа патологија 3 8.49 451
10 Орална биохемија 3 9.51 404
11 Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 3 8.92 356
12 Физиологија 2 3 9.03 416
13 Гнатологија 5 8.31 304
14 Интерна медицина 5 8.11 344
15 Инфектологија 5 8.28 320
16 Неврологија 5 7.42 300
17 Оториноларингологија 5 7.78 284
18 Педијатрија 5 8.43 372
19 Претклиничка кариологија 5 9.45 356
20 Претклинична фиксна протетика 1 5 9.40 352
21 Анестезија и седација 7 7.94 262
22 Забоздравство во заедницата 7 9.42 294
23 Клиничка кариологија 1 7 8.25 268
24 Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 7 8.42 240
25 Орална медицина и патологија 1 7 9.22 268
26 Претклиничка орална хирургија 7 8.56 252
27 Стоматолошка рентгенологија 7 7.86 264
28 Mаксилофацијална хирургија 1 9 10.00 4
29 Детска стоматологија 1 9 10.00 4
30 Клиничка пародонтологија 1 9 8.00 4
31 Клиничка фиксна протетика 1 9 10.00 4