ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Стоматолошки материјали 9.23
    Број на оцени: 352
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.19
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.18
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.25
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.31
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 6
Соодветни 62
Просечни 8
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 6
Соодветни 61
Просечни 9
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 73
80%-60% 10
60%-40% 1
40%-20% 2
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 75
80%-60% 7
60%-40% 1
40%-20% 2
20%-0% 3