ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Стоматолошки материјали 8.40
    Број на оцени: 260
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.57
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.29
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.17
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.58
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 8
Соодветни 46
Просечни 4
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 6
Соодветни 49
Просечни 3
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 40
80%-60% 10
60%-40% 11
40%-20% 3
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 48
80%-60% 5
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 5