ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Стоматолошки материјали 8.98
    Број на оцени: 412
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.94
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.99
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.82
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.17
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 8
Соодветни 72
Просечни 14
Мали 8
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 5
Соодветни 76
Просечни 13
Мали 8
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 82
80%-60% 13
60%-40% 8
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 86
80%-60% 8
60%-40% 7
20%-0% 2