ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија и морфологија на вилици и заби 9.48
    Број на оцени: 352
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.65
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.40
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.49
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.38
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 10
Големи 14
Соодветни 57
Просечни 3
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 10
Големи 11
Соодветни 58
Просечни 6
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 78
80%-60% 4
60%-40% 1
40%-20% 1
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 76
80%-60% 6
60%-40% 1
40%-20% 1
20%-0% 4