ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија и морфологија на вилици и заби 8.66
    Број на оцени: 368
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.90
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.41
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.62
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.70
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 10
Големи 22
Соодветни 52
Просечни 6
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 13
Големи 11
Соодветни 60
Просечни 4
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 63
80%-60% 16
60%-40% 10
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 77
80%-60% 5
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 3